สำนักผังเมืองเปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มศว.

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 สำนักผังเมืองให้การต้อนรับนิสิตชั้นปีที่ 3 และ 4 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 60 คน

 
เข้าศึกษาดูงานและฟังบรรยายพิเศษของสำนักผังเมือง เรื่อง การวางผังเมืองรวมและการพัฒนาเมือง พร้อมทั้งเยี่ยมชมหุ่นจำลองเมือง
 
กรุงเทพมหานคร (Bangkok City Model) ณ อาคารสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร  
   
 
 
 
 
 
 
     
ปรับปรุงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560...