สำนักผังเมืองจัดกิจกรรม Sport Day

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 สำนักผังเมือง จัดกิจกรรม Sport Day ออกกำลังกายวันพุธ "Zumba Dance" โดยมีข้าราชการและลูกจ้างสำนักผังเมือง

 
กับสำนักการจราจรและขนส่ง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องโถงชั้น 1 สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร  
   
 
 
 
 
     
ปรับปรุงวันที่ 19 ธันวาคม 2560...