สำนักผังเมืองให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาและคณะเทศบาลนครยะลา

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 นายแสนยากร อุ่นมีศรี รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นางสาวสุนทรี เสริญสุขสัมฤทธิ์

 
ผู้อำนวยการกองจัดรูปที่ดินและปรับปรุงฟื้นฟูเมือง และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาและคณะเทศบาลนครยะลา  
ในการศึกษาดูงานเยี่ยมชมหุ่นจำลองเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Model) ทั้งนี้ เพื่อจะเป็นแบบอย่างในการดำเนินการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ผังเมือง  
ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา เทศบาลนครยะลา อำเภอเมืองยะลา เพื่อรวบรวมเรื่องราวเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ วิถีวัฒนธรรม การผังเมือง  
และเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของประชาชน  
     
 
 
 
 
     
ปรับปรุงวันที่ 23 กรกฎาคม 2561...