สวพ.จัดประชุมหารือโครงการปรับปรุงป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองเก่า

 

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 นายสมชาย เดชากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองเป็นประธานในการหารือโครงการปรับปรุงป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองเก่า
โดยมีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการฯ ได้กำหนดการจัดประชุมร่วมกับ บริษัท ทรีโอ ไบร์ท จำกัด และสำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง โดยเข้าร่วมหารือแนวทางขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ ได้แก่ การสำรวจด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรมและโบราณคดี
รวมทั้งการประมวลผลข้อมูล เพื่อนำไปสรุปเป็นแนวทางการปรับปรุงป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองเก่าต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง
กรุงเทพมหานคร

 

 
 
 
 
 

เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 3 เมษายน 2562.

<<< กลับหน้าข่าว >>>