** สาธารณรัฐอิสลามปากีสถานดูงานด้านวางผังฯ กทม. **

 

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กทม. ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน Mr. Fahizm Zafar Khan ผู้อำนวยการสถานบัน
การทหารของเทศบาล และการบริหารที่ดิน (Cantonment Institute of Municipal and Land Administration: CIMLA) และ Ms.Rida Abid Cheema ผู้ประสานสถาบัน
การทหารของเทศบาลและการบริหารที่ดิน (CIMLA) โดยสำนักงานการต่างประเทศ กทม. ขอเข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(Best practices) ของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน การวางผังเมืองและการบริหารจัดการพื้นที่เขตเมือง วิทยากรบรรยายภาษาอังกฤษและให้การ
ต้อนรับในวันนี้ ประกอบด้วย นายอาสา ทองธรรมชาติ ผู้อำนวยการส่วนผังเมืองรวมสำนักงานวางผังเมือง สวพ. นางปิยนุข ศิริ หัวหน้ากลุ่มงานประเมินผลและมาตรฐานทาง
ผังเมืองสำนักงานวางผังเมือง สวพ. และนางสาวทิพวรรณ แสนจันทร์ นักผังเมืองชำนาญการ สำนักงานวางผังเมือง สวพ. พร้อมกับการบรรยายสรุปด้านการบริหารจัดการ
หน่วยดับเพลิงโดยวิทยากรจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยณ ห้องประชุมสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ชั้น ๓ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.
 
 
 
 
 

เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 6 มีนาคม 2562.

<<< กลับหน้าข่าว >>>