สำนักผังเมืองร่วมรับ-ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชดำเนินไปในพระราชพิธีฯ

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561เวลา 17.00 น. ข้าราชการและลูกจ้างสำนักผังเมือง ร่วมเฝ้าฯ รับและส่งเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชดำเนิน

 
ไปในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-  
มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร  
   
 
 
 
   
ปรับปรุงวันที่ 7 ธันวาคม 2561...