สวพ.จัดโครงการฝึกอบรมและดูงานการศึกษาแนวทางการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดสงขลา

 

นายสมชาย เดชากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมและดูงานการศึกษาแนวทางทางการจัดการ
มรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดสงขลา โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและดูงานฯ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 32 คน ซึ่งสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองได้จัดการบรรยายเรื่อง
“การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และพัฒนาชุมชนและภูมิทัศน์เมือง” โดย ผศ.ดร.สุพิชชา โตวิวิชญ์ และการอภิปรายเรื่อง “ภูมิทัศน์วัฒนธรรมและภูมิทัศน์
ย่านประวัติศาสตร์ (Historic Urban Landscapes) : การจัดการและกรณีศึกษา” โดย อ.อิสรชัย บูรณะอรรจน์ และ อ.ปัทม์ วงศ์ประดิษฐ์ ณ ห้องประชุมชั้น 4
สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง (เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 62)
 
 
 
 
 
 

เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 11 มีนาคม 2562.

<<< กลับหน้าข่าว >>>