สวพ.จัดโครงการฝึกอบรมและดูงานการศึกษาแนวทางการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2

 

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร จัดโครงการฝึกอบรมและดูงานการศึกษาแนวทางการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดสงขลาให้กับข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร สามัญสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองและข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญในสำนักงานเขต จำนวนทั้งสิ้น 32 คน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการ
มรดกทางวัฒนธรรมเพื่อการขยายผลสู่การพัฒนาเมืองต่อไป โดยสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ได้เรียนเชิญวิทยากร อ.ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ มาบรรยายให้ความรู้เรื่อง
“ภูมิทัศน์วัฒนธรรมและภูมิทัศน์ย่านประวัติศาสตร์” รวมทั้งจัดการอภิปรายเรื่อง “มรดกภูมิทัศน์ย่านประวัติศาสตร์สงขลา” โดยมี อ.ปัทม์ วงศ์ประดิษฐ์ เข้าร่วมอภิปรายแล
ะบรรยายในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ณ ห้องประชุมชั้น 4
 
 
 
 
 

เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 11 มีนาคม 2562.

<<< กลับหน้าข่าว >>>