สำนักผังเมืองต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากนครปูซาน

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 นายแสนยากร อุ่นมีศรี รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักผังเมือง เป็นประธานกล่าวต้อนรับ Mr. Alok

 
Kumar Roy หัวหน้าคณะผู้แทนมูลนิธินครปูซาน เพื่อความร่วมมือนานาชาติ พร้อมคณะนักศึกษาดูงานจากนครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 15 คน  
โดยสำนักผังเมืองได้จัดวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ภาคภาษาอังกฤษ เรื่อง การบริหารงานของกรุงเทพมหานคร การดำเนินงานของสำนักผังเมือง  
โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานที่ไม่ใช่องค์กรรัฐ (Non-government Organization) ของสำนักผังเมือง
 
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร  
   
 
 
 
   
ปรับปรุงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561...