สวพ.ร่วมประชุมหารือจัดเตรียมสาระในหัวข้อ Capitalizing Technological Innovation for Smart Living

 

เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2562 เวลา 13.30 น. นายแสนยากร อุ่นมีศรี รองผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง เป็นประธานในการประชุมหารือเพื่อจัดเตรียมสาระในหัวข้อ
Capitalizing Technological Innovation for Smart Living (การใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อชีวิตแบบอัจฉริยะ) โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักการวางผังและ
พัฒนาเมือง สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และสำนักการจราจรและขนส่ง เข้าร่วมประชุมหารือ เพื่อร่วมกันจัดเตรียมข้อมูลและพิจารณาเนื้อหาในการนำเสนอของ
กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นภารกิจอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดประชุมสุดยอดอาเซียน และการประชุมผู้นำเมืองหลวงอาเซียน  ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง
กรุงเทพมหานคร
 
 

เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 11 มีนาคม 2562.

<<< กลับหน้าข่าว >>>