สวพ. ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2562

 

นายสมชาย เดชากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการโครงการสำคัญ ๆ ของส่วนราชการต่างๆ และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ชั้น ๔
 
 
 

เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 11 กุมภาพัธ์ 2562.

.กลับหน้าข่าว................................