สวพ.จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ ๔) กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 นายแสนยากร อุ่นมีศรี รองผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
(กลุ่มกรุงธนเหนือ) ต่อร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ ๔) โดยสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองได้รับเกียรติจากท่าน ผศ.คมกริช ธนะแพทย์ นิยมวัน
และ ดร.พรสรร วิเชียรประดิษฐ์ มาเป็นวิทยากรนำเสนอสาระสำคัญของร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ ๔) การพัฒนาเมืองของกรุงเทพมหานครและ
พื้นที่กลุ่มกรุงธนเหนือ และมาตรการทางผังเมืองฉบับใหม่ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
(ปรับปรุงครั้งที่ ๔) ณ ห้องประชุมชั้น ๗ สำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
 
 
 
 
 
 

เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 13 พฤษภาคม 2562.

<<< กลับหน้าข่าว >>>