สำนักผังเมืองต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันเทคโนโลยีพระจุลจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 นายแสนยากร อุ่นมีศรี รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง ให้เกียรติเป็นประธานในการกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานกลุ่มวิชาการ

 
วางแผนภาคและเมือง ภาควิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักผังเมืองเป็นผู้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง ระบบการจัดวางผังเมืองของกรุงเทพมหานคร ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการผังเมืองและ
 
ชมหุ่นจำลองเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Model) ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร  
   
 
 
 
     
ปรับปรุงวันที่ 17 ตุลาคม 2561...