สวพ.จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ ๔) กลุ่มกรุงธนใต้

 

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายแสนยากร อุ่นมีศรี รองผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ต่อร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ ๔) กลุ่มกรุงธนใต้ โดยสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองได้รับเกียรติจากท่าน ผศ.ดร.บุษรา โพวาทอง,อาจารย์ธนิชา นิยมวัน
และ ดร.ณัฐพงษ์ พันธ์น้อย มาร่วมนำเสนอสาระสำคัญของร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ ๔) การพัฒนาเมืองของกรุงเทพมหานครและพื้นที่กลุ่มกรุงธนใต้
และมาตรการทางผังเมืองฉบับใหม่ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ซักถาม และร่วมตอบคำถามของประชาชนต่อร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
(ปรับปรุงครั้งที่ ๔) ณ ห้องประชุมพระพิพัฒน์ศาสนธำรง โรงเรียนปัญญาวรคุณ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
 
 
 
 
 
 

เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 13 พฤษภาคม 2562.

<<< กลับหน้าข่าว >>>