สำนักผังเมืองต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันวิจัยการโยธาและการขนส่ง สปป.ลาว  
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 นายแสนยากร อุ่นมีศรี รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักผังเมือง เป็นประธานกล่าวต้อนรับ
คณะศึกษาดูงานจากสถาบันวิจัยการโยธาและการขนส่ง กระทรวงโยธาธิการและการขนส่ง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยสำนักผังเมือง
ได้จัดการบรรยายเกี่ยวกับการบริหารพัฒนาเมือง การปรับปรุงฟื้นฟูเมือง และเยี่ยมชมหุ่นจำลองเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Model)
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
 
 
ปรับปรุงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561...