สวพ.ประชุมรับฟังข้อคิดเห็นกลุ่มผู้ประกอบการรายสาขา ครั้งที่ 5 กลุ่มเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อม ต่อร่างผังเมืองรวม กทม.

 

นายแสนยากร อุ่นมีศรี รองผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง  กรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมหารือกลุ่มผู้ประกอบการรายสาขา ครั้งที่ 5
กลุ่มเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อม ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย หน่วยงานกรุงเทพมหานคร  หน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจ สมาคมวิชาชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับกลุ่มเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อม  ร่วมกับคณะทำงานของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ประมาณ 100 คน  เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
(ปรับปรุงครั้งที่ 4)  โดยมี นายถิ่น หงษ์ทอง รองผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง นำผู้บริหาร สวพ. และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม ณ  โรงแรมเซ็นจุรี่ พาร์ค

เขตราชเทวี กทม. เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.30 – 12.00 น ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร โดย สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง จะได้นำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ไปประมวลปรับปรุงร่างผังเมืองรวมฉบับใหม่ ทั้งแผนผัง ข้อกำหนด และมาตรการทางผังเมืองต่าง ๆ ให้มีความสอดคล้องกับแนวโน้ม สภาพข้อเท็จจริง และความต้องการ
ของผู้เข้าร่วมประชุม ก่อนจะนำร่างผังเมืองรวม กทม. เสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณา ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป.
 
 
 
 
 
 

 

เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 14 พฤษภาคม 2562.

<<< กลับหน้าข่าว >>>