สวพ.ประชุมรับฟังข้อคิดเห็นกลุ่มผู้ประกอบการรายสาขา ครั้งที่ 6 กลุ่มคมนาคมและขนส่งต่อร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

 

นายถิ่น หงษ์ทอง รองผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมหารือกลุ่มผู้ประกอบการรายสาขา ครั้งที่ 6
กลุ่มคมนาคมและขนส่ง ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หน่วยงานกรุงเทพมหานคร หน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจ สมาคมวิชาชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับกลุ่มคมนาคมและขนส่งร่วมกับคณะทำงานของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ประมาณ 100 คน เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
(ปรับปรุงครั้งที่ 4) เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน ตามมาตรา 19  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น  ถึงแนวโน้มการพัฒนาระบบคมนาคม
และขนส่งของกรุงเทพมหานคร รวมถึงรับฟังข้อเท็จจริง ปัญหา และความต้องการในทุกด้าน จากกลุ่มผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปปรับปรุงร่าง
ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่ ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์พัฒนาเมืองด้านต่าง ๆ นับเป็นโอกาสสำคัญที่ภาคผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้
มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานคร ในอนาคตร่วมกัน  ณ โรงแรมเซ็นจุรี่ พาร์ค เขตราชเทวี กทม. (เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 62 เวลา 8.30 – 12.00 น.)
 
 
 

 

เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 16 พฤษภาคม 2562.

<<< กลับหน้าข่าว >>>