สำนักผังเมืองต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาลัยเกษตรศาสตร์  
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 นายแสนยากร อุ่นมีศรี รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักผังเมืองเป็นประธานให้การต้อน
รับคณาจารย์และนิสิตภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน ๗๐ คน เข้าศึกษาดูงานเรื่อง
“สาระสำคัญในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ฉบับกำลังปรับปรุง, เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการกรุงเทพมหานคร และชมหุ่นจำลองเมือง
กรุงเทพมหานคร (Bangkok City Model)” ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
 
 
ปรับปรุงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561...