สำนักผังเมืองต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์วิศวกรรมสารสนเทศภูมิศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ
China Land Surveying and Planning Institute (ประเทศจีน)
วันที่ 19 ธันวาคม 2561 นายแสนยากร อุ่นมีศรี รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักผังเมือง เป็นประธานให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก
ศูนย์วิศวกรรมสารสนเทศภูมิศาสตร์และนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ China Land Surveying and Planning Institute
(ประเทศจีน) ได้จัดให้มีการอบรมและศึกษาดูงาน ในหัวข้อ “Research on Strategic Planning of Spatial Development and Conservation in Lancang-Mekong
River Sub-region.” ภายใต้ความร่วมมือในโครงการ Research on the status quo of Spatial Development in Thailand and Development Strategy จึงขอความอนุเคราะห์
นำคณะศึกษาเข้าเยี่ยมชมหน่วยงานสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร ซึ่งสำนักผังเมืองได้จัดบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การออกแบบและวางผังเมืองกรุงเทพมหานคร
พร้อมทั้งพาเยี่ยมชมหุ่นจำลองเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Model) ณ อาคารสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
 
 

เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ..................................