สวพ.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

วันที่ 18 มีนาคม 2562 นายสุรเชษฐ์ ศรีสุชาติ เลขานุการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานครเป็นประธานในการกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
จากคณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 55 คน โดยสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองได้จัดเจ้าหน้าที่บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาในหัวข้อ
“การวางผังเมืองรวมและการพัฒนาเมือง การจัดทำแผนที่ พร้อมทั้งพาเยี่ยมชมหุ่นจำลองเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Model) โดยมีนายสมชาย เดชากรณ์
สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองให้เกียรติเข้าร่วมฟังการบรรยายในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร
 
 
 
 
 
 

เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 20 มีนาคม 2562.

<<< กลับหน้าข่าว >>>