สวพ.จัดประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของกลุ่มผู้ประกอบการรายสาขา ครั้งที่ 8  “กลุ่มจังหวัดปริมณฑล”
ต่อร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4)

 

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องแพลตินัม โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพ เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร นายถิ่น หงษ์ทอง รองผู้อำนวยการสำนักการ
วางผังและพัฒนาเมือง กทม. เป็นประธานการประชุมรับฟังข้อคิดเห็นของกลุ่มผู้ประกอบการรายสาขา ครั้งที่ 8 “กลุ่มจังหวัดปริมณฑล”ต่อร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
(ปรับปรุงครั้งที่ 4) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นถึงแนวโน้มการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงรับฟังข้อเท็จจริง ปัญหา อุปสรรค และความต้องการในทุกด้านจากกลุ่มจังหวัด
ปริมณฑลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปปรับปรุงร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์พัฒนาเมืองและที่อยู่อาศัยของ
กรุงเทพมหานคร ในปัจจุบัน

 
 
 

 

เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 21 พฤษภาคม 2562.

<<< กลับหน้าข่าว >>>