กิจกรรมเผยแพร่ความรู้จากหลักสูตร URBAN MANAGEMENT & DEVELOPMENT THEORIES

 

กิจกรรมเผยแพร่ความรู้จากการฝึกอบรมหลักสูตร Urban Management and Development Theories ณ สถาบัน Institute for Housing and Urban Development
Studies, Erasmus University  Rotterdam ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์  ให้แก่บุคลากรสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง โดย นางสาววันเรารวี ธนกัญญา
นักผังเมืองชำนาญการ กลุ่มงานฟื้นฟูเมือง สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ณ ห้องประชุมสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ชั้น ๔
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
 
 
 
 
 

เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562.

<<< กลับหน้าข่าว >>>