สวพ.ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผังเมืองกรุงเทพมหานครและระบบภูมิสารสนเทศ

 

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 นายสุริยัณห์ แก้วเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีข้อมูลเมือง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ร่วมให้การต้อนรับ
Mr.Clay Pearson ตำแหน่ง City Manager of Pearland (ICMA : International City/Country Manager Association) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจากสหรัฐอเมริกา
และนายณัฐพล ชำนิธุระการ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ สำนักงานเขตปทุมวัน ผู้ได้รับทุนจาก ICMA’s State Department Funded Environmental Sustainability
Fellows Outbound Program โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการติดตามประเมินผลและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านการวางผังเมืองและการบริหารจัดการฐานข้อมูล
เพื่อพัฒนาเมืองที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่ง Mr.Clay Pearson ได้นำเสนอการทำงานด้านผังเมืองของเมืองเพียร์แลนด์ และเมืองฮูสตัน ที่มีบริบทใกล้เคียงกับกรุงเทพมหานคร
ทั้งเรื่องของสภาพอากาศ พิกัดที่ตั้งในเงื่อนไขเดียวกัน รวมทั้งเรื่องความเสี่ยงต่อภัยพิบัติน้ำท่วมและพายุ ซึ่งครั้งนี้ได้เน้นการพัฒนาเมืองที่เตรียมรับมือกับภาวะโลกร้อน
การระบายน้ำและการเป็นเมืองสีเขียวที่ยั่งยืน ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง
 
 
 
 
 

เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 22 มีนาคม 2562.

<<< กลับหน้าข่าว >>>