สวพ.เปิดรับสมัครนักผังเมือง วุฒิปริญญาโท จำนวน 7 อัตรา

 

นายสมชาย เดชากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กทม. แจ้งว่า สำนักฯ เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญในสังกัด ตำแหน่งนักผังเมืองปฏิบัติการ จำนวน 7 อัตรา โดยคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ต้องได้รับปริญญาโทหรือ
คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหนึ่งทางผังเมือง หรือสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ทางสถาปัตยกรรมผังเมือง สมัครฯ ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2554 ในส่วนหลักสูตรและวิธีการ
คัดเลือก สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองจะดำเนินการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งโดยวิธีการสอบข้อเขียนและภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
โดยวิธีการสัมภาษณ์ ผู้ที่ถือว่าผ่านการคัดเลือก ต้องได้คะแนนแต่ละภาคและคะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ผู้ประสงค์สมัครคัดเลือกสามารถนำเอกสารและหลักฐาน
ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวกันมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
(ใช้กระดาษอัดภาพโดยเฉพาะ) บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ
ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมค่าธรรมเนียมสมัครคัดเลือกจำนวน  200 บาท  สมัครด้วยตนเอง              
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง อาคาร 1 ชั้น 2 เลขที่ 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม –10 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ ดังนี้ ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ http//cpd.bangkok.go.th หรือ http://www.bangkok.go.th
 
 

เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 22 มีนาคม 2562.

<<< กลับหน้าข่าว >>>