สวพ.จัดประชุมรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนต่อร่างผังเมืองรวมกรุงเทพฯ (ปรับปรุงครั้งที่ 4) เพื่อพัฒนา
“กรุงเทพฯ เป็นเมืองสร้างสุข”

 

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน
ต่อร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) โดยมีนายสมชาย เดชากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง เป็นผู้กล่าวรายงาน ถึงการจัดประชุมฯ
ครั้งนี้ เพื่อต้องการนำเสนอสาระสำคัญของร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครให้ประชาชนรับทราบ พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นจากประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อนำข้อคิดเห็นต่างๆ
มาร่วมวิเคราะห์และปรับปรุงร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นขั้นตอนตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 โดยภายในงานมีการจัดแสดง
นิทรรศการเกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) การจัดเวทีบรรยายนำเสนอร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4)
โดยท่านผู้เชี่ยวชาญ อาทิ รศ.ดร.จิติศักดิ์ ธรรมาภรณ์พิลาศ, รศ.ดร.นพนันท์ ตาปนานนท์ และอาจารย์ธนิชา นิยมวัน ให้เกียรติมานำเสนอเกี่ยวกับร่างผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) รวมถึงรายละเอียดแผนผัง ข้อกำหนด และมาตรการทางผังเมือง พร้อมนำเสนอแนวคิดการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน
หรือ (TOD การเพิ่มอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน หรือ (FAR Bonus) จากเดิม 5 รูปแบบ เป็น 8 รูปแบบ การเพิ่มมาตรการโอนสิทธิการพัฒนา (TDR)
และมาตรการโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ (PUD) และกิจกรรมสุดท้ายของการจัดประชุมฯ ครั้งนี้ คือ การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงข้อคิดเห็นและข้อซักถามต่างๆ
ต่อร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) เพื่อสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ในฐานะตัวแทนของกรุงเทพมหานครจะได้รวบรวมข้อคิดเห็นไปปรับแก้ไข
ร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร และเสนอต่อคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครคณะกรรมการผังเมือง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเข้าสู่ขั้นตอน
การปิดประกาศฯ 90 วัน ซึ่งประชาชนยังสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงข้อคิดเห็นได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
 
 
 

 

เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 24 พฤษภาคม 2562.

<<< กลับหน้าข่าว >>>