สวพ. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการเสด็จเลียบพระนคร ครั้งที่ 2

 

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
ในการเสด็จเลียบพระนคร ครั้งที่ 2/2562 พร้อมด้วยปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้บริหารกรุงเทพมหานคร รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้า ร่วมประชุมฯ
โดยนายสมชาย เดชากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในส่วนของการดำเนินการปรับปรุง
ซ่อมแซม และทาสีโบราณสถาน 11 แห่ง ตามเส้นทางเสด็จเลียบพระนคร และการดำเนินการตามโครงการแต้มสีบริเวณริมถนนพระสุเมรุและถนนเฟื่องนคร
ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
 
 
 
 

เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 25 เมษายน 2562.

<<< กลับหน้าข่าว >>>