สวพ. จัดประชุมสัมมนา เรื่อง พัฒนาเมืองเพื่อบริการสาธารณะสำหรับสังคมผู้สูงอายุ

 

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสมพงษ์ เวียงแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา เรื่อง พัฒนาเมืองเพื่อบริการสาธารณะ
สำหรับสังคมผู้สูงอายุ โดยมี นายถิ่น หงษ์ทอง รองผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดประชุมสัมมนาฯ ในครั้งนี้
ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคคลภายนอกที่เป็นตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งผู้แทน
กลุ่มผู้สูงอายุ รวมทั้งสิ้น 198 คน โดยการจัดสัมมนาครั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้ผู้บริหาร ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้แทนจากหน่วยงาน และผู้แทนกลุ่มผู้สูงอายุได้
ได้เพิ่มความรู้ และวิสัยทัศน์ด้านการเชื่อมโยงข้อมูลภูมิสารสนเทศกับข้อมูลทะเบียนราษฎร ในการพัฒนาเมืองเพื่อบริการสาธารณะสำหรับสังคมผู้สูงอายุ โดยเป็นการบูรณาการ
ข้อมูลร่วมกันระหว่างกรุงเทพมหานครและกรมการปกครอง เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาประชากรและวางแผนการจัดการบริการสาธารณะสำหรับผู้สูงอายุในอนาคต
ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรม เดอะ สุโกศล เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
 
 
 
 
 
 
 

เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 25 เมษายน 2562.

<<< กลับหน้าข่าว >>>