คณะผู้บริหาร สวพ.ให้การต้อนรับและประชุมร่วมกับคณะผู้บริหาร สยป.

 

นายสมชาย เดชากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง นำผู้บริหารให้การต้อนรับนายซีรอซันคาร ปาทาน ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
พร้อมคณะผู้บริหาร และประชุมร่วมกันเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนข้อมูลรวมทั้งประสบการณ์การทำงานระหว่างคณะผู้บริหารสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
และคณะผู้บริหารสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ในประเด็นการปรับค่าเป้าหมายตัวชี้วัดระดับเมืองตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี และการแลกเปลี่ยนความรู้
เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลในการกำหนดเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ชั้น ๔
เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
 
 
 
 
 
 

เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562.

<<< กลับหน้าข่าว >>>