สวพ.ต้อนรับผู้ตรวจราชการ กทม.

 

วันที่ 30 มกราคม 2562 นายสมชาย เดชากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร นำผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ
นางสุทธิมล เกษสมบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูง และคณะ ในการตรวจราชการเฉพาะพื้นที่ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองรอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ชั้น 4
 
 
 
 
 

เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 30 มกราคม 2562.

.กลับหน้าข่าว................................