สวพ.ต้อนรับนักศึกษาจาก Department of Geography, Chinese University of Hong Kong

 

นายถิ่น  หงษ์ทอง รองผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง เป็นประธาน ให้การต้อนรับ รศ.ดร.พรรณี  ชีวินศิริวัฒน์ และคณะอาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนำคณะนักศึกษาระดับปริญญาตรี จาก Department of Geography, Chinese University of Hong Kong เขตบริหารพิเศษ
ฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 45 คน เข้าศึกษาดูงานด้านผังเมือง เรื่อง ผังเมืองรวม กรุงเทพมหานคร แผนที่ GIS 3 มิติ โครงการย่านนำร่อง
(ย่านทองหล่อ-เอกมัย) และนำชมหุ่นจำลองเมือง กรุงเทพมหานคร (Bangkok City Model) ณ ห้องประชุมสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ชั้น 4 พ.ค. 2562 เวลา 14.00 น.
สำหรับวิทยากรบรรยายภาษาอังกฤษในวันนี้ ประกอบด้วย นางปิยนุช ศิริ หัวหน้ากลุ่มงานประเมินผลและมาตรฐานทางผังเมือง ส่วนผังเมืองรวม สำนักงานวางผังเมือง
นางสาวทิพวรรณ แสนจันทร์ นักผังเมืองชำนาญการ ส่วนผังเมืองรวม สำนักงานวางผังเมือง นางสาววิมลรัตน์ ศรีสุข นักวิชาการแผนที่ปฏิบัติการ กลุ่มงานข้อมูล
เมือง ศูนย์เทคโนโลยีข้อมูลเมือง  สำนักงานภูมิสารสนเทศ นางสาวสุนิษา มีนรินทร์ นักผังเมืองปฏิบัติการ กลุ่มงานฟื้นฟูเมือง ส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูเมือง สำนักงานพัฒนา
และฟื้นฟูเมือง โดยมี นางสาวพิชญา เจริญถาวรโภคา นักผังเมืองปฏิบัติการ กลุ่มงานประเมินผลและมาตรฐานทางผังเมือง ส่วนผังเมืองรวม สำนักงานวางผังเมือง เป็นวิทยากร
 
 

 
 
 

 

เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 30 พฤษภาคม 2562.

<<< กลับหน้าข่าว >>>