รองปลัดกรุงเทพมหานครตรวจติดตามงานโครงการของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

 

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 นายสมพงษ์ เวียงแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจติดตาม
งานโครงการปรับปรุงป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองเก่า และโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางสัญจรบนโครงสร้าง
สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณช่องกลางสะพานพระปกเกล้า โดยมีนายสมชาย เดชากรณ์ ผู้อำนวยการสำนัก
การวางผังและพัฒนาเมือง พร้อมด้วยนายแสนยากร อุ่นมีศรี รองผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง
คณะผู้บริหารฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ให้การต้อนรับและ
รายงานความคืบหน้าของโครงการฯ

 
 
 

 

เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 26 สิงหาคม 2562.

<<< กลับหน้าข่าว >>>