สวพ.ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากการไฟฟ้านครหลวง

 

          นายสมชาย เดชากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง มอบหมายให้ นางชูขวัญ นิลศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานวางผังเมือง นำคณะวิทยากรและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม จากการไฟฟ้านครหลวงตามหลักสูตร “Smart City & Distributed Energy Resource” ปี ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นนักวิชาการระดับ ๔– ๑๐ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รวม ๓๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ และต่อยอดการดำเนินธุรกิจ (Smart Energy Solution) และได้พิจารณาเห็นว่า สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง เป็นหน่วยงานที่กำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และทิศทางในการพัฒนาเมือง รวมถึงกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของกรุงเทพมหานครเพื่อการพัฒนาเมืองในรูปแบบต่าง ๆ การไฟฟ้านครหลวงจึงนำผู้เข้ารับการฝึกอบรม เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ชั้น ๔

 
 
 
 

 

เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 17 ตุลาคม 2562.

<<< กลับหน้าข่าว >>>