สวพ.ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาศูนย์พาณิชยกรรมเมืองย่านสะพานใหม่ ครั้งที่ 2

 

                นายสมชาย เดชากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กทม. เปิดเผยว่า สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ได้ดำเนินการโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาศูนย์พาณิชยกรรมเมืองย่านสะพานใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา กำหนดแนวทาง และกำหนดแผนแม่บทในการพัฒนาศูนย์พาณิชยกรรมเมือง ย่านสะพานใหม่และพื้นที่ต่อเนื่องที่เหมาะสม พร้อมเสนอแนะกลไกในการผลักดันสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง จึงจำเป็นต้องดำเนินการจัดประชุมสำหรับรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคประชาชน ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่โครงการ

                กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง จึงได้กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ(Workshop) เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชน ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่โครงการ จำนวนประมาณ 80 คน ตามโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาศูนย์พาณิชยกรรมเมืองย่านสะพานใหม่ ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องเบญจรัตน์และห้องเอบีน่า ชั้น 1 โรงแรม เอบีน่า เฮ้าส์ เขตหลักสี่ วัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอร่างแผนแม่บทผังการพัฒนาพื้นที่ของศูนย์พาณิชยกรรมเมืองย่านสะพานใหม่และพื้นที่ต่อเนื่อง ตลอดจนร่างผังออกแบบชุมชนเมือง (Urban Design) พร้อมข้อเสนอแนะกลไกในการผลักดันนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคต เพื่อให้การพัฒนาพื้นที่ศูนย์พาณิชยกรรมเมืองย่านสะพานใหม่และพื้นที่ต่อเนื่องมีความสมบูรณ์และสอดคล้องกับความคิดเห็นของประชาชนต่อไป


 

 

เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 30 ตุลาคม 2562.

<<< กลับหน้าข่าว >>>