สวพ.ต้อนรับนิสิตปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

                นายสมชาย เดชากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง มอบหมายให้ นางชูขวัญ นิลศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานวางผังเมือง นำคณะวิทยากรและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิตปริญญาโท รวม 15 คน ในรายวิชาการพัฒนาเมืองและการวางแผน (Urban Development and Planning) สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยาย เรื่องผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร, กรณีศึกษา-การอนุรักษ์และพัฒนาชุมชนย่านประวัติศาสตร์เขตชั้นในกรุงเทพ และนำชมหุ่นจำลองเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Model) ณ ห้องประชุมสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ชั้น 4 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น


 
 
 
 

 

เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562.

<<< กลับหน้าข่าว >>>