สวพ.ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

           นายสมชาย เดชากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง มอบหมายให้ นายมานะ วิมุตติไชย ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนงาน นำคณะวิทยากรและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช-ภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำนวน ๑๘๒ คน ศึกษาดูงานตามโครงการสัมมนาศึกษาดูงานหน่วยงานราชการในหัวข้อการพัฒนาเมืองและผังเมืองของกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทราบและเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มีความสำคัญในฐานะเป็นเมืองหลวงของประเทศและเป็นเมืองมหานครระดับโลกอันเป็นการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดประสบการณ์จากสถานที่จริงควบคู่กับการเรียน ในชั้นเรียน เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ชั้น ๔

 
 

 

เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562.

<<< กลับหน้าข่าว >>>