1 " ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ครั้งที่ 1/2562".ข่าวใหม่
1 " ผู้บริหารเข้าแสดง ความยินดีกับ นายศักด์ิชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครา".
1 " ตรวจความคืบหน้าของการ ด้าเนินงานโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางสัญจรบนโครงสร้างสะพานข้ามแม่น้้าเจ้าพระยา".
1 "สวพ.ต้อนรับการศึกษาดูงานกลมุ่ เจ้าหน้าที่อาวุโส และจากหน่วยงานราชการประเทศบังคลาเทศ คณะท่ี 2".
1 "ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วันเวลา สถานที่คัดเลือก และวิธีปฏิบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ครั้งที่ 1/2562" ".
1 "ปฏิทินกิจกรรมสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ระหว่างวันที่ 16-30 พฤษภาคม 2562".(ปรับปรุง 16 พ.ค 62)
1 "ปฏิทินกิจกรรมสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ระหว่างวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2562".(ปรับปรุง 1 พ.ค 62)
1 "ประกาศกรุงเทพมหานคร และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแสดงข้อคิดเห็นของประชาชน " .(ปรับปรุง 1 พ.ค 62)
1 "ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ส. 2561 " .(ปรับปรุง 23 เม.ย 62)
1 "ปฏิทินกิจกรรมสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ระหว่างวันที่ 16-30 เมษายน 2562".(ปรับปรุง 16 เม.ย 62)
1 "ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเพื่อคัดเลือกเป็นนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ส. 2561 " .(ปรับปรุง 9 เม.ย 62)
1 "ปฏิทินกิจกรรมสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ระหว่างวันที่ 1-15 เมษายน 2562".(ปรับปรุง 4 เม.ย 62)
1 "ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ครั้งที่ 1/2562" .(ปรับปรุง 19 มี.ค 62)
1 "ปฏิทินกิจกรรมสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ระหว่างวันที่ 16-31 มีนาคม 2562".(ปรับปรุง 18 มี.ค 62)
1 "ปฏิทินกิจกรรมสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ระหว่างวันที่ 1-15 มีนาคม 2562".(ปรับปรุง 18 มี.ค 62)
1 "ปฏิทินกิจกรรมสำนักผังเมืองระหว่างวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2562".(ปรับปรุง 1 ก.พ 62)
1 "ปฏิทินกิจกรรมสำนักผังเมืองระหว่างวันที่ 16-31 มกราคม 2562".(ปรับปรุง 18 ม.ค 62)
1 "ปฏิทินกิจกรรมสำนักผังเมืองระหว่างวันที่ 1-15 มกราคม 2562".(ปรับปรุง 10/ม.ค./62)
1 "ปฏิทินกิจกรรมสำนักผังเมืองระหว่างวันที่ 16 -31 ธันวาคม 2561".(ปรับปรุง21/ธ.ค./61)
1 "ปฏิทินกิจกรรมสำนักผังเมืองระหว่างวันที่ 1 -15 ธันวาคม 2561".(ปรับปรุง7/ธ.ค./61)
1 ประกาศสำนักผังเมือง เรื่อง ผลการสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว.(ปรับปรุง 26/พ.ย./61)
1 ประกาศสำนักผังเมือง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว.(ปรับปรุง 9/พ.ย./61)
1 "ปฏิทินกิจกรรมสำนักผังเมืองระหว่างวันที่ 1 -15 พฤศจิกายน 2561".(ปรับปรุง 5/พ.ย./61)
1 "รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว".(ปรับปรุง 22/ต.ค./61)
1 "ปฏิทินกิจกรรมสำนักผังเมืองระหว่างวันที่ 16 - 31 ตุลาคม 2561".(ปรับปรุง 18/ต.ค./61)
1 "ปฏิทินกิจกรรมสำนักผังเมืองระหว่างวันที่ 1 -15 ตุลาคม 2561".(ปรับปรุง 3/ต.ค./61)

 

<<< กลับหน้าหลัก >>>