ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 26 สิงหาคม 2562

คลิกอ่านข่าว >>รองปลัดกรุงเทพมหานครตรวจติดตามงานโครงการของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

(ปรับปรุง 26 สิงหาคม 2562)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 28 สิงหาคม 2562

คลิกอ่านข่าว >>สวพ.จัดกิจกรรมรอบชิงชนะเลิศโครงการเครือข่ายเยาวชนรักษ์กรุงเทพ

(ปรับปรุง 28 สิงหาคม 2562)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562

คลิกอ่านข่าว >>สวพ.จัดประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของกลุ่มผู้ประกอบการรายสาขา ครั้งที่ 8  “กลุ่มจังหวัดปริมณฑล”
ต่อร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4)

(ปรับปรุง 21 พฤษภาคม 2562)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562

คลิกอ่านข่าว >>สวพ.จัดประชุมรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนต่อร่างผังเมืองรวมกรุงเทพฯ (ปรับปรุงครั้งที่ 4) เพื่อพัฒนา
“กรุงเทพฯ เป็นเมืองสร้างสุข”

(ปรับปรุง 24 พฤษภาคม 2562)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562

คลิกอ่านข่าว >> สวพ.ต้อนรับนักศึกษาจาก Department of Geography, Chinese University of Hong Kong

(ปรับปรุง 30 พฤษภาคม 2562)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

คลิกอ่านข่าว >> สวพ.ประชุมรับฟังข้อคิดเห็นกลุ่มผู้ประกอบการรายสาขา ครั้งที่ 5 กลุ่มเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อม ต่อร่างผังเมืองรวม กทม.

(ปรับปรุง 14 พฤษภาคม 2562)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562

คลิกอ่านข่าว >> สวพ.ประชุมรับฟังข้อคิดเห็นกลุ่มผู้ประกอบการรายสาขา ครั้งที่ 6 กลุ่มคมนาคมและขนส่งต่อร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

(ปรับปรุง 15 พฤษภาคม 2562)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

คลิกอ่านข่าว >> สวพ.จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบวงสรวง “สะพานพระปกเกล้าสกายปาร์ค”

(ปรับปรุง 16 พฤษภาคม 2562)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

คลิกอ่านข่าว >> สวพ.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

(ปรับปรุง 10 พฤษภาคม 2562)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 11 พฤษภาคม 2562

คลิกอ่านข่าว >> สวพ.จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ ๔) กลุ่มกรุงธนเหนือ

(ปรับปรุง 11 พฤษภาคม 2562)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 12 พฤษภาคม 2562

คลิกอ่านข่าว >> สวพ.จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ ๔) กลุ่มกรุงธนใต้

(ปรับปรุง 12 พฤษภาคม 2562)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 25 เมษายน 2562

คลิกอ่านข่าว >> สวพ. จัดประชุมสัมมนา เรื่อง พัฒนาเมืองเพื่อบริการสาธารณะสำหรับสังคมผู้สูงอายุ

(ปรับปรุง 25 เมษายน 2562)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 25 เมษายน 2562

คลิกอ่านข่าว >> สวพ. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการเฝ้า ทูลละอองธุลีพระบาทในการเสด็จเลียบพระนครครั้งที่ 2

(ปรับปรุง 25 เมษายน 2562)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 29 เมษายน 2562

คลิกอ่านข่าว >> สวพ.ร่วมพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน

(ปรับปรุง 29 เมษายน 2562)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 9 เมษายน 2562

คลิกอ่านข่าว >> ผอ.สวพ. นำผู้บริหารร่วมพิธีรดน้ำขอพร ผว.กทม. เทศกาลวันสงกรานต์

(ปรับปรุง 9 เมษายน 2562)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 9 เมษายน 2562

คลิกอ่านข่าว >> ผอ.สวพ. นำผู้บริหารรดน้ำขอพร ปลัด กทม. เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์

(ปรับปรุง 9 เมษายน 2562)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 9 เมษายน 2562

คลิกอ่านข่าว >> ผอ.สวพ. นำผู้บริหารรดน้ำขอพรรองปลัด กทม. ในเทศกาลวันสงกรานต์

(ปรับปรุง 9 เมษายน 2562)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 29 มีนาคม 2562

คลิกอ่านข่าว >> สวพ.ประชุมคณะทำงาน Best Service

(ปรับปรุง 29 มีนาคม 2562)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 1 เมษายน 2562

คลิกอ่านข่าว >> สวพ.ร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก)

(ปรับปรุง 1 เมษายน 2562)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 1 เมษายน 2562

คลิกอ่านข่าว >> สวพ.จัดประชุมหารือโครงการปรับปรุงป้อมมหากาฬ และกำแพงเมืองเก่า

(ปรับปรุง 3 เมษายน 2562)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 18 มีนาคม 2562

คลิกอ่านข่าว >>สวพ.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

(ปรับปรุง 20 มีนาคม 2562)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 18 มีนาคม 2562

คลิกอ่านข่าว >> สวพ.ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ผังเมืองกรุงเทพมหานครและระบบภูมิสารสนเทศ

(ปรับปรุง 22 มีนาคม 2562)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 22 มีนาคม 2562

คลิกอ่านข่าว >> สวพ.เปิดรับสมัครนักผังเมือง วุฒิปริญญาโท จำนวน 7 อัตรา

(ปรับปรุง 22 มีนาคม 2562)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 7 มีนาคม 2562

คลิกอ่านข่าว >>สวพ.จัดโครงการฝึกอบรมและดูงานการศึกษาแนวทาง การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2

(ปรับปรุง 11 มีนาคม 2562)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 8 มีนาคม 2562

คลิกอ่านข่าว >> สวพ.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายสถานทการจัดงาน พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 2

(ปรับปรุง 11 มีนาคม 2562)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 15 มีนาคม 2562

คลิกอ่านข่าว >> สวพ.จัดกิจกรรมรับมอบสีโครงการ “แต้มสีกรุงเทพฯ"

(ปรับปรุง 19 มีนาคม 2562)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 4 มีนาคม 2562

คลิกอ่านข่าว >> ชาว กทม. ร่วมใจไปเลือกตั้ง ส.ส.วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562

(ปรับปรุง 6 มีนาคม 2562)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 6 มีนาคม 2562

คลิกอ่านข่าว >> สวพ.จัดโครงการฝึกอบรม และดูงานการศึกษาแนวทางการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม ของจังหวัดสงขลา

(ปรับปรุง 11 มีนาคม 2562)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 4 มีนาคม 2562

คลิกอ่านข่าว >> สวพ.ร่วมประชุมหารือจัดเตรียม สาระในหัวข้อ Capitalizing Technological Innovation for Smart Living

(ปรับปรุง 11 มีนาคม 2562)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 1 มีนาคม 2562

คลิกอ่านข่าว >> สวพ.เร่งติดตามงานปรับปรุงทาสี

(ปรับปรุง 6 มีนาคม 2562)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 4 มีนาคม 2562

คลิกอ่านข่าว >> ประชุมคัดเลือกโครงการฯ กิจกรรม

(ปรับปรุง 6 มีนาคม 2562)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 4 มีนาคม 2562

คลิกอ่านข่าว >> สาธารณรัฐอิสลามปากีสถานดูงานด้านวางผังฯ กทม.

(ปรับปรุง 6 มีนาคม 2562)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

คลิกอ่านข่าว >> ประชุุมหารือขอแก้ไขการใช้ประโยชน์ที่ดินฯ

(ปรับปรุง 26 กุมภาพันธ์ 2562)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

คลิกอ่านข่าว >> ปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านราชประสงค์

(ปรับปรุง 28 กุมภาพันธ์ 2562)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

คลิกอ่านข่าว >> คณะผู้บริหาร สวพ. ให้การต้อนรับและประชุมร่วมกับคณะผู้บริหาร สยป.

(ปรับปรุง 28 กุมภาพันธ์ 2562)

 

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

คลิกอ่านข่าว >> สวพ. ต้อนรับและนำตรวจฯ คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสููง

(ปรับปรุง 21 กุมภาพันธ์ 2562)

 

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

คลิกอ่านข่าว >> กิจกรรมเผยแพร่ความรู้จากหลักสูตร URBAN MANAGEMENT & DEVELOPMENT THEORIES

(ปรับปรุง 22 กุมภาพันธ์ 2562)

 

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

คลิกอ่านข่าว >> รับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ตลาดน้อยเป็นแหล่งท่องเที่ยว

(ปรับปรุง 26 กุมภาพันธ์ 2562)

 

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

คลิกอ่านข่าว > สวพ.จัดประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม กทม.

(ปรับปรุง 14 กุมภาพันธ์ 2562)

 

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

คลิกอ่านข่าว > สวพ.บูรณาการร่วม

(ปรับปรุง 14 กุมภาพันธ์ 2562)

 

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

คลิกอ่านข่าว > สวพ.ร่วมกิจกรรม กทม.ร่วมใจลดฝุ่นละออง PM 2.5

(ปรับปรุง 14 กุมภาพันธ์ 2562)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 30 มกราคม 2562

คลิกอ่านข่าว > สวพ.ต้อนรับผู้ตรวจราชการ กทม.

(ปรับปรุง 30 มกราคม 2562)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

คลิกอ่านข่าว > สวพ.ประชุมบูรณาการความร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อม การจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

(ปรับปรุง 8 กุมภาพันธ์ 2562)

 

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

คลิกอ่านข่าว > สวพ.ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

(ปรับปรุง 11 กุมภาพันธ์ 2562)

 


เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 9 มกราคม 2562

สำนักการวางผังและพัมนาเมือง เปิดกิจกรรมแต้มสีกรุงเทพฯ

(ปรับปรุง 10/ม.ค./62)

 


เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 12 มกราคม 2562

สวพ.ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กปี 62 ณ สวนวชิรเบญจทัศฯ

(ปรับปรุง 16 มกราคม 2562)

 


เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 23 มกราคม 2562

สวพ.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Asian Disaster Preparedness Center

(ปรับปรุง 25 มกราคม 2562)

     


เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 19 ธันวาคม 2561

สำนักผังเมืองต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ China Land Surveying and Planning Institute

(ปรับปรุง 21/ธ.ค./61)


เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 14 ธันวาคม 2561

สำนักผังเมืองร่วมพิธีพิธีบวงสรวง พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ วันสถาปนา กทม.

(ปรับปรุง 21/ธ.ค./61)


เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 14 ธันวาคม 2561

สำนักผังเมืองร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันสถาปนา กทม.

(ปรับปรุง 21/ธ.ค./61)


เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 12 ธันวาคม 2561

สำนักผังเมือง บำเพ็ญกุศลฯ วันสถาปนา กทม.

(ปรับปรุง 21/ธ.ค./61)


เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 12 ธันวาคม 2561

สำนักผังเมือง จัดกิจกรรมบำเพ็ยสาะารณประโยชน์ วันสถาปนา กทม.

(ปรับปรุง 21/ธ.ค./61)


เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 5 ธันวาคม 2561

สำนักผังเมืองร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

(ปรับปรุง 11/ธ.ค./61)


เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 5 ธันวาคม 2561

สำนักผังเมืองร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

(ปรับปรุง 11/ธ.ค./61)


เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 5 ธันวาคม 2561

สำนักผังเมืองร่วมรับ-ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชดำเนินไปในพระราชพิธีฯ

(ปรับปรุง 7/ธ.ค./61)

 

     

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

สำนักผังเมืองต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากมหาลัยเกษตรศาสตร์

(ปรับปรุง 19/พ.ย./61)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

สำนักผังเมืองต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสถาบันวิจัยการโยธาและการขนส่ง สปป.ลาว

(ปรับปรุง 16/พ.ย./61)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

สำนักผังเมืองต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากนครปูซาน

(ปรับปรุง 8/พ.ย./61)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

จัดกิจกรรม “แต้มสีกรุงเทพฯ” คลองโอ่งอ่าง

(ปรับปรุง 7/พ.ย./61)

 

 

     

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 11 ตุลาคม 2561

กลุ่มวิชาการวางแผนภาคและเมือง เจ้าคุณทหารลาดกระบัง เยี่ยมดูงาน

(ปรับปรุง 17/ต.ค./61)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 10 ตุลาคม 2561

สำนักผังเมืองจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็น พระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

(ปรับปรุง 11/ต.ค./61)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 28 กันยายน 2561

สำนักผังเมืองจัดงานแสดงมุทิตาจิต “ร้อยรักถักทอใจ ฮักด้วยใจ๋ จังฮู้”

(ปรับปรุง 3/ต.ค./61)

 

 

   

 

 
<<< กลับหน้าหลัก >>>