มาตรการป้องกันผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น
   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
   ประกาศสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง เรื่อง มาตรการป้องกันผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น     คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
   ประกาศสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง เรื่อง เจตจำนงต่อต้านการทุริต     คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด