รายงานสถิติ ปีงบประมาณ 2561
 
     
  - ตารางสถิติการให้บริการระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อตรวจสอบข้อมูลผังเมืองรวม ผ่าน Smart Device  
  - ตารางสถิติการให้บริการประชาชนผ่านจุดให้บริการข้อมูลข่าวสาร  
  - ตารางสถิติการให้บริการข้อมูลแผนที่ ปีงบประมาณ 2561  
  - ตารางสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์สำนักผังเมือง ปีงบประมาณ 2561 (http://cpd.bangkok.go.th)  
  - ตารางสถิติการให้บริการข้อมูลแผนที่กรุงเทพมหานคร และข้อมูลผังเมืองรวม ปีงบประมาณ 2561(ระบบภูมิสารสนเทศ บนระบบเครือข่าย(http://3d-cpd.bangkok.go.th))  
     
     
 
ปรับปรุงครั้งที่ 2 วันที่ 20 มิถุนายน 2561
 
     
 
รายงานสถิติ ปีงบประมาณ 2560
 
  - ตารางสถิติการให้บริการกฎกระทรวงฯ ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2559 ฉบับประชาชน  
  - ตารางสถิติการให้บริการประชาชนผ่านจุดให้บริการข้อมูลข่าวสาร  
  - ตารางสถิติการให้บริการข้อมูลแผนที่ ปีงบประมาณ 2560  
  - ตารางสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์สำนักผังเมือง ปีงบประมาณ 2560 (http://cpd.bangkok.go.th)  
  - ตารางสถิติการให้บริการข้อมูลแผนที่กรุงเทพมหานคร และข้อมูลผังเมืองรวม ปีงบประมาณ 2560(ระบบภูมิสารสนเทศ บนระบบเครือข่าย(http://3d-cpd.bangkok.go.th))  
  - ตารางสถิติการขอเลขที่บ้าน การขออนุญาติปลูกสร้างอาคาร ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2560  
     
     
 
รายงานสถิติ ปีงบประมาณ 2559
 
 
- ตารางสถิติการให้บริการประชาชนผ่านจุดให้บริการข้อมูลข่าวสาร
- ตารางสถิติการให้บริการข้อมูลแผนที่ ปีงบประมาณ 2559

- ตารางสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์สำนักผังเมือง ปีงบประมาณ 2559 (http://cpd.bangkok.go.th)

- ตารางสถิติการให้บริการข้อมูลแผนที่กรุงเทพมหานคร และข้อมูลผังเมืองรวม ปีงบประมาณ 2559(ระบบภูมิสารสนเทศ บนระบบเครือข่าย(http://3d-cpd.bangkok.go.th))

- ตารางสถิติการขอเลขที่บ้าน การขออนุญาติปลูกสร้างอาคาร ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2559
 
 
     
 
รายงานสถิติ ปีงบประมาณ 2558
 
  - ตารางสถิติการให้บริการกฎกระทรวงฯ ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 ฉบับประชาชน  
  - ตารางสถิติการให้บริการประชาชนผ่านจุดให้บริการข้อมูลข่าวสาร  
  - ตารางสถิติการให้บริการข้อมูลแผนที่ ปีงบประมาณ 2558  
  - ตารางสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์สำนักผังเมือง ปีงบประมาณ 2558  
  - ตารางสถิติการให้บริการข้อมูลแผนที่กรุงเทพมหานคร และข้อมูลผังเมืองรวม ปีงบประมาณ 2558(ระบบภูมิสารสนเทศ บนระบบเครือข่าย)  
  - ตารางสถิติการขอเลขที่บ้าน การขออนุญาติปลูกสร้างอาคาร ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2558  
     
 
รายงานสถิติ ปีงบประมาณ 2557
 
  - ตารางสถิติการให้บริการข้อมูลแผนที่ ปีงบประมาณ 2557  
  - ตารางสถิติการขอเลขที่บ้าน การขออนุญาติปลูกสร้างอาคาร ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2557  
 
(ปรับปรุงครั้งที่ 2 วันที่ 20 มิถุนายน 2561)