ผลงานของหน่วยงาน/รายงานการศึกษา
 
     
  - รายงานการศึกษาการให้บริการสาธารณสุขทุกสังกัดในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2559 (แสดงข้อมูลวันที่ 24 สิงหาคม 2559)  
  - รายงานการศึกษาการกระจายตัวของวัดในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2560 (แสดงข้อมูลวันที่ 24 สิงหาคม 2559)  
  - รายงานประจำปี สำนักผังเมือง พ.ศ. 2560 (แสดงข้อมูลวันที่ 4 กรกฎาคม 2559)  
  - รายงานประจำปี สำนักผังเมือง พ.ศ. 2559 (แสดงข้อมูลวันที่ 4 กรกฎาคม 2559)  
  - รายงานการศึกษา : รายงานสถิติการอนุญาตปลูกสร้างอาคารในเขตกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2560 (แสดงข้อมูลวันที่ 2 ก.ค. 61)  
  - รายงานการศึกษา : การศึกษาผลกระทบจากการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ กรณีศึกษา สถานีพหลโยธิน (แสดงข้อมูลวันที่ 14 มิ.ย. 61)  
  - รายงานการศึกษา : คนต่างด้าวในกรุงเทพฯและปริมณฑล 2559 (แสดงข้อมูลวันที่ 14 มิ.ย. 61)  
  - รายงานการศึกษา : จำนวนนักท่องเที่ยวและนักทัศนาจร 2559 (แสดงข้อมูลวันที่ 14 มิ.ย. 61)  
  - รายงานการศึกษา : ประชากรกรุงเทพฯและปริมณฑล 2559 (แสดงข้อมูลวันที่ 14 มิ.ย. 61)  
  - รายงานการศึกษา : สถานศึกษาทุกสังกัดในเขตกรุงเทพมหานคร 2559 (แสดงข้อมูลวันที่ 14 มิ.ย. 61)  
  - รายงานการศึกษา : สถิติเกี่ยวกับสถานีดับเพลิงและสถานีตำรวจนครบาล ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ช่วงปี พ.ศ. 2555 - 2559 (แสดงข้อมูลวันที่ 11ต.ค. 60)  
  - รายงานการศึกษา : ศักยภาพของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ฝั่งตะวันออก) ของแม่น้ำเจ้าพระยา ปี 2559 (แสดงข้อมูลวันที่ 3 ก.ค. 60)  
  - รายงานการศึกษา: หาบเร่–แผงลอย ในกรุงเทพมหานคร ปีพ.ศ. 2559 (แสดงข้อมูลวันที่ 3 ก.ค. 60)  
  - รายงานการศึกษาการให้บริการด้า้นสาธารณูปโภค (ไฟฟา้ ประปา การสื่อสารโทรคมนาคม) ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปี พ.ศ.2558 (แสดงข้อมูลวันที่ 3 ก.ค. 60)  
  - รายงานการศึกษา: ตลาดในกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2557 - 2558 (แสดงข้อมูลวันที่ 3 ก.ค. 60)  
  - รายงานการศึกษาสภาวะแวดล้อมในกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2559 (ด้านคุณภาพน้ำ) (แสดงข้อมูลวันที่ 23 มิ.ย. 60)  
  - รายงานสถิติการอนุญาตปลูกสร้างอาคารในเขตกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2559 (แสดงข้อมูลวันที่ 14 มิ.ย. 60)  
  - รายงานสรุปการศึกษาผลกระทบจากการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชนขนาดใหญ่กรณีศึกษา : สถานีพหลโยธิน (แสดงข้อมูลวันที่ 17 พ.ค. 60)  
  - รายงานสรุปการโอนสิทธิการพัฒนาในพื้นที่อนุรักษ์โบราณสถาน กรณีศึกษา เขตพระนคร เขตดุสิต เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และเขตสัมพันธวงศ์ (แสดงข้อมูลวันที่ 17 พ.ค. 60)  
  - รายงานการศึกษา ผลกระทบจากการให้บริการสาธารณสุข แก่แรงงานต่างด้าว ของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร (แสดงข้อมูลวันที่ 8 มีนาคม 2560)  
  - รายงานการศึกษา การค้าปลีก การค้าส่ง และการค้าปลีก-ค้าส่งขนาดใหญ่ ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ปี พ.ศ. 2559 (แสดงข้อมูลวันที่ 8 มีนาคม 2560)  
  - ข้อมูลการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานคร (แสดงข้อมูลวันที่ 15 สิงหาคม 2559)  
  - อาคารที่มีคุณค่า ในพื้นที่ต่อเนื่องกรุงรัตนโกสินทร์ฝั่งตะวันออก (แสดงข้อมูลวันที่ 27 กรกฎาคม 2559)  
  - รายงานประจำปี สำนักผังเมือง พ.ศ. 2558 (แสดงข้อมูลวันที่ 17 มิถุนายน 2559)  
  - การเปรียบเทียบพื้นที่ว่างเปล่าในเขตกรุงเทพมหานครระหว่าง พ.ศ.2549 และ พ.ศ.2558 (แสดงข้อมูลวันที่ 17 มิถุนายน 2559)  
  - สถิติการอนุญาติการอนุญาตปลูกสร้างอาคารในเขตกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2558 (แสดงข้อมูลวันที่ 25 พฤษภาคม 2559)  
  - รายงานโครงการการจัดทำแผนและมาตราการการบริหารจัดการเมืองเพื่อพัฒนาพื้นที่ชุมชนริมน้ำเขตลาดกระบัง (สุธาโภชน์โมเดล)  
  - สรุปสาระสำคัญ ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖  
  - ข้อมูลรายงานการศึกษาและสถิติ ปี พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๕  
  - ข้อมูลรายงานการศึกษาและสถิติ ปี พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๔  
 
 
 
(ปรับปรุงครั้งที่ 2 วันที่ 14 มิถุนายน 2561)