สำนักผังเมืองจัดงานเลี้ยงร่วมแสดงความยินดีกับท่านผู้ตรวจราชการ
1 "สำนักผังเมืองสัมมนานำเสนอแนวทางการปรับปรุงฟื้นฟูย่าน"..(ปรับปรุง 7/ก.ค./60)ข่าวใหม่
1 "ปฏิทินกิจการจัดกิจกรรมของสำนักผังเมือง ประจำเดือนกรกฎาคม ระหว่างวันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2560"..(ปรับปรุง 5/ก.ค./60)ข่าวใหม่
1 "สำนักผังเมืองจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น จ้างที่ปรึกษากำหนดมาตรการทางผังเมืองที่เหมาะสมในพื้นที่อนุรักษ์ชนบท และเกษตรกรรมของ กทม. ในพื้นที่ด้านตะวันออก"..(ปรับปรุง 3/ก.ค./60)ข่าวใหม่
1 "สำนักผังเมืองจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทและมาตราการทางผังเมืองที่เหมาะสม สำหรับระบบการจัดการโลจิสติกส์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร "..(ปรับปรุง 23/มิ.ย./60)
1 "ข่าวกิจกรรมสำนักผังเมือง" .(ปรับปรุง23/มิ.ย./60)
1 "ปฏิทินกิจกรรมสำนักผังเมือง ระหว่างวันที่ 16 - 30 มิถุนายน 2560"..(ปรับปรุง20/มิ.ย./60)
1 "สำนักผังเมืองจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น การศึกษา สำรวจ กำหนดแนวเขตกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 7"..(ปรับปรุง31/พ.ค./60)
1 "ข่าวสารสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร ปีที่ 1 ฉบับที่ 9 ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 (ข้อกำหนดบรอเวณโดยรอบสวนเบญจกิติ"..(ปรับปรุง31/พ.ค./60)
1 "ตารางปฏิทินกิจกรรมสำนักผังเมือง ระหว่างวันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2560"..(ปรับปรุง17/พ.ค./60)
1 "CPD NEWS City Planning Department Newsletter April 2017" .(ปรับปรุง 8/พ.ค./60)
1 "สำนักผังเมือง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ" .(ปรับปรุง 8/พ.ค./60)
1 "ตารางปฏิทินกิจกรรมสำนักผังเมือง ระหว่างวันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2560"..(ปรับปรุง 3/พ.ค./60)
1 "สำนักผังเมืองจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "ก้าวต่อไป ลาดกระบัง" 28 เม.ย. 60"..(ปรับปรุง 27/เม.ย./60)
1 "ประชาสัมพันธ์รายงานสถิติการอนุญาตปลูกสร้างอาคารในเขตกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2559"..(ปรับปรุง 26/เม.ย./60)
1 "สรุปผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เพื่อศึกษาทบทวนความคิดเหมาะสมของข้อบัญเทศบาลกรุงเทพ และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ของสำนักผังเมือง"..(ปรับปรุง 25/เม.ย./60)
1 "ตารางแผนงานการจัดกิจกรรมสำนักผังเมือง ประจำเดือนเมษายน 2560 (16 – 30 เมษายน 2560)"..(ปรับปรุง 24/เม.ย./60)
1 "สรุปประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนจากการสนทนากลุ่มย่อย โครงการของกรุงเทพมหานคร 15 โครงการ"..(ปรับปรุง 24/เม.ย./60)
1 "สำนักผังเมือง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "ระดมความคิดเห็นจัดทำผังแม่บทพื้นที่ชุมชนริมคลองรอบกรุงฯ ครั้งที่ 3"..........(ปรับปรุง 21/เม.ย./60)
1 "สำนักผังเมือง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "ศูนย์กลางกรุงเทพฯ แห่งใหม่ศูนย์พหลโยธิน"..........(ปรับปรุง 21/เม.ย./60)
1 "สำนักผังเมือง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "รถไฟฟ้ากับระบบชุมชนเดิมในย่านฝั่งธน"..........(ปรับปรุง 21/เม.ย./60)
1 "ตารางงานการจัดกิจกรรมของสำนักผังเมือง"..........(ปรับปรุง 12/เม.ย./60)
1 "สำนักผังเมืองเปิดให้บริการตรวจสอบผังเมืองรวม บนมือถือ"..........(ปรับปรุง 30/มี.ค./60)
1 "สำนักผังเมืองจะดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เพื่อศึกษาทบทวนความเหมาสมของเทศบัญญัติเทศบาลกรุงเทพมหานคร และข้อบัญัญัติกรุงเทพมหานคร ของสำนักผังเมือง"..........(ปรับปรุง 28/มี.ค./60)ข่าวใหม่
1 "สำนักผังเมืองจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน"..........(ปรับปรุง 21/มี.ค./60)
1 "ขอเชิญชวนร่วม เวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อจัดทำโครงการของ กทม. 15 โครงการ"..........(ปรับปรุง 14/มี.ค./60)
1 "สำนักผังเมืองรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ ตำแหน่ง นักผังเมืองปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา"..........(ปรับปรุง 2/มี.ค./60)
1 "ตารางจัดกิจกรรมของสำนักผังเมือง ระหว่างวันที่ 1 - 15 มีนาคม 2560 "..........(ปรับปรุง 2/มี.ค./60)
1 "สำนักผังเมืองจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นจัดทำผังแม่บทพื้นที่ชุมชนริมคลองรอบกรุงฯ ครั้งที่ 2"..........(ปรับปรุง 27/ก.พ./60)
1 "สำนักผังเมืองจัดโครงการผังเมืองสัญจร ครั้งที่ 4 เขตสวนหลวง"..........(ปรับปรุง 27/ก.พ./60)
1 "ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำผังแม่บทชุมชนริมคลองรอบกรุงและพื้นที่ต่อเนื่อง"..........(ปรับปรุง 22/ก.พ./60)
1 "ผลการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น ปี 2559 ระดับสำนักผังเมือง"..........(ปรับปรุง 20/ก.พ./60)
1 "กิจกรรมสำนักผังเมือง 16 - 28 กุมภาพันธ์ 2560"..........(ปรับปรุง 16/ก.พ./60)
1 "สำนักผังเมืองจัดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแนวเขตการปกครองและปักหลักอ้างอิงแนวเขตรอบ กทม."..........(ปรับปรุง 14/ก.พ./60)
1 "สำนักผังเมืองจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาย่านและผังแนวความคิดฯ"..........(ปรับปรุง 6/ก.พ./60)
1 "กิจกรรมสำนักผังเมือง เดือน กุมภาพันธ์ 2560"..........(ปรับปรุง 3/ก.พ./60)
1 "รวมคำวินิจฉัย ปัญหาข้อกฎหมายที่สำคัญเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง"..........(ปรับปรุง 30/ม.ค./60)
1 "สำนักผังเมืองจัดโครงการผังเมืองสัญจร ครั้งที่ 3 เขตจอมทอง"..........(ปรับปรุง 24/ม.ค./60)
1 "ประกาศคณะกรรมการการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ระดับสำนักผังเมือง ประจำปี พ.ศ. 2559"..........(ปรับปรุง 19/ม.ค./60)
1 "ตารางงานการจัดกิจกรรมของสำนักผังเมือง ประจำเดือนมกราคม 2560 (16 - 31 มกราคม 2560)"..........(ปรับปรุง 18/ม.ค./60)
1 "สำนักผังเมืองขอเชิญชวนรับฟังข้อกำหนดการจ้างที่ปรึกษา"......(ปรับปรุง 17/ม.ค./60)
1 "ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร"..........(ปรับปรุง 12/ม.ค./60)
1 "สำนักผังเมืองขอเชิญชวนเด็กๆ และผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ สวนรถไฟ"..........(ปรับปรุง 12/ม.ค./60)
1 "ตารางงานการจัดกิจกรรมของสำนักผังเมือง ประจำเดือนมกราคม 2560 (1 - 15 มกราคม 2560)"..........(ปรับปรุง 4/ม.ค./60)
1 "คณะอนุกรรมการเศรษฐกิจ การเงิน การคลังและติดตามงบประมาณ ชุดที่ 5 สภากรุงเทพมหานครประชุมเพื่อพิจารณา ศึกษา และให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานสำนักผังเมือง"..........(ปรับปรุง 8/ธ.ค./59)
1 "สำนักผังเมืองจัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ฯ เกี่ยวับการกำหนดมาตรการทางผังเมือง 26 ต.ค. 59"..........(ปรับปรุง25/ต.ค./59)
1 "สำนักผังเมืองเผยแพร่ความรู้ เรื่อง ประโยชน์ของแผนที่" ..........(ปรับปรุง17/ต.ค./59)
1 "สำนักผังเมืองจัดอบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปรับปรุงแก้ไขข้อบัญญัติ กทม..(ปรับปรุง13/ต.ค./59)
1 "สำนักผังเมืองจัดสัมมนา FAR , OSR".(ปรับปรุง9/ก.ย./59)
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และระเบียบกรุงเทพมหานคร
ประกาศขายทอดตลาด
ประกาศ

ประกาศสอบ/ประกวดราคา/ข้อกำหนดการจ้าง

ข่าวใหม่"ประกาศขายทอดตลาดพัสด จำนวน 27 รายการุ"

(ปรับปรุง 28/มี.ค./60)

"ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ"

(ปรับปรุง 28/ก.พ./60)

"ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ"

(ปรับปรุง 27/ก.พ./60)

"ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ของกองจัดรูปที่ดิน และปรับปรุงฟื้นฟูเมือง จำนวน 7 รายการ"

(ปรับปรุง14/ก.พ./60)

 

 

 
 
ข่าวใหม่"ประกาศสำนักผังเมือง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2560 ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1" (ปรับปรุง 13/ มิ.ย./60)
ข่าวใหม่"ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ กรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ คัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญสังกัด สำนักผังเมือง ครั้งที่ 1/2560 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง" (ปรับปรุง 9/ มิ.ย./60)
"ประกาศสำนักผังเมือง เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2560 ตำแหน่งพนักงานขับรถ"(ปรับปรุง 8/ พ.ค./60)
"ประกาศกรุงเทพมหานคร"(ปรับปรุง 14/มี.ค./60)

"ประกาศสำนักผังเมือง เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล"(ปรับปรุง 10/มี.ค./60)

"ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักผังเมือง ครั้งที่ 1/2560"(ปรับปรุง 2/มี.ค./60)

"ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานคร ฯ (ข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น ระดับสำนักผังเมือง พ.ศ. 59" (ปรับปรุง 20/ก.พ./60)

"ประกาศคณะกรรมการการคัดเลือกข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ดีเด่น ระดับสำนักผังเมือง"(ปรับปรุง 25/ม.ค./60)

 
 
 
ข่าวใหม่"ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดงานเปิดตัวโครงการ (โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) การดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรังปรุงครั้งที่ 4) ตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518" (ปรับปรุง 28/ มิ.ย./60)
ขอเชิญชวนรับฟังข้อกำหนดการจ้างที่ปรึกษาโครงการวาง และจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) (ปรับปรุง 17/ม.ค./60)
ข้อกำหนดการจ้างที่ปรึกษา โครงการวางและจัดทำ ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) และราคากลาง (ปรับปรุง28/ธ.ค./59)
ขอเชิญชวนร่วมประชุมชี้แจงข้อกำหนดการจ้างที่ปรึกษา โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4)(ปรับปรุง16/ธ.ค./59)

ขอเชิญชวนยื่นความจำนงเข้ารับการคัดเลือกเป็นที่ปรึกษา โครงการค่าใช้จ่ายในการศึกษา สำรวจกำหนดแนวเขตกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 7 เพื่อคัดเลือกให้เหลือน้อยราย (ปรับปรุง 16/ธ.ค./59)

ข้อกำหนดการจ้างและราคากลางของข้อกำหนดการจ้างที่ปรึกษา โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4)

(ปรับปรุง 8/ธ.ค./59)

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงสำนักผังเมือง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ปรับปรุง 2/ธ.ค./59)
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงโบราณสถานในเขตกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ปรับปรุง 1/ธ.ค./59)
ร่างประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประมูลจ้างเหมางานปรับปรุงสำนักผังเมือง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ปรับปรุง 24/พ.ย./59)
ระกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประมูลจัดซื้อเครื่องครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ปรับปรุง 22/พ.ย./59)
ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) งานปรับปรุงโบราณสถานในเขตกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) (ปรับปรุง 15/พ.ย./59)
ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร ์สำหรับสถานีปฏิบัติงาน 8 เครื่อง และโปรแกรมภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 7 ชุด (ปรับปรุง 8/พ.ย./59)
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประมูลซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 3 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ปรับปรุง 1/พ.ย./59)
ประชาสัมพันธ์ร่าง ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินริมน้ำย่านกะดีจีน (ปรับปรุง 1/พ.ย./59)
ประชาสัมพันธ์ร่าง ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และร่างเอกสารประมูลซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ (ปรับปรุง 1/พ.ย./59)
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่อง คอมพิวเตอร์สำหรับโปรแกรม Geomedia และอุปกรณ์อื่นๆ (ปรับปรุง 21/ต.ค./59)
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายของสำนักผังเมือง(ปรับปรุง 19/ต.ค./59)

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร กระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 3 คัน

(ปรับปรุง 17/ต.ค./59)

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา บำรุงรักษาซ่อมแซมระบบ ภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่าย
(ปรับปรุง 11/ต.ค./59)

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ โปรแกรม Arc/Info และอุปกรณ์อื่นๆ

(ปรับปรุง 7/ต.ค./59)

ประกาศร่าง TOR การจ้างเหมางานโครงการก่อสร้างศูนย ์ข้อมูลท่องเที่ยวทางน้ำ - จักรยาน บริเวณใต้สะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

0(ปรับปรุง 21/ก.ย./59)

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง จ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและ รักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคารสำนักงานของสำนักผังเมือง และสำนักการจราจรและขนส่ง
(ปรับปรุง 14/ก.ย./59)

NEWS
   
   

 

   

 

   
   

ข่าวใหม่
เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 9 มกราคม 2560

สำนักผังเมืองเปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงานผังเมืองจากจังหวัดจันทบุรี

(ปรับปรุง 12/ม.ค./60)

 

   

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 15 ธันวาคม 2559

ผู้บริหารสำนักผังเมืองสผม.จัดโครงการผังเมืองสัญจรที่เขตทวีวัฒนา

(ปรับปรุง 23/ธ.ค./ 59)

 

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 14 ธันวาคม 2559

สำนักผังเมืองร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรในวันสถาปนากรุงเทพมหานคร ครบ 44 ปี

(ปรับปรุง 23/ธ.ค./ 59)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 7 ธันวาคม 2559

ผู้บริหารสำนักผังเมืองร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการเศรษฐกิจฯ

(ปรับปรุง 8/ธ.ค./ 59)

   

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 23 พศจิกายน 2559

สำนักผังเมืองร่วมกิจกรรมและจัดนิทรรศการในงาน Thailand Local Government 2016

(ปรับปรุง 24/พ.ย./ 59)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 22 พศจิกายน 2559

สำนักผังเมืองร่วมกันแปลอัษรเลข 9 พร้อมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ของพระบามสมเด็จพระปรมินทรฯ6

(ปรับปรุง 24/พ.ย./ 59)

ข่าวใหม่
เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 17 พศจิกายน 2559

สำนักผังเมืองจัดโครงการผังเมืองสัญจรที่เขตมีนบุรี

(ปรับปรุง 18/พ.ย./ 59)

ข่าวใหม่
เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 8 พศจิกายน 2559

สำนักผังเมืองจัดศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารร่วมในงานวันผังเมืองโลก

(ปรับปรุง 11/พ.ย./ 59)

ข่าวใหม่
เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 4 พศจิกายน 2559

สำนักผังเมืองประชุมการนำเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ตามโครงการศึกษาและวิเคราะห์ความเหมาะสมของมาตรการตามผังเมืองรวม

(ปรับปรุง 8/พ.ย./ 59)

ข่าวใหม่
เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 31 ตุลาคม 2559

สำนักผังเมืองจัดประชุมคณะทำงานด้านการบริหารความเสี่ยงฯ

(ปรับปรุง 2/พ.ย./ 59)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 27 ตุลาคม 2559

สำนักผังเมืองจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ประจำสัปดาห์

(ปรับปรุง 28/ต.ค./ 59)

   

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 26 ตุลาคม 2559

สำนักผังเมืองจัดอบรมโครงการศึกษาและวิเคราะห์
ความเหมาะสมของมาตรการตามผังเมืองรวมฯ

(ปรับปรุง 28/ต.ค./ 59)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 25 ตุลาคม 2559

สำนักผังเมืองให้การต้อนรับคณาจารย์และนักเรียน
จากโรงเรียนนายร้อย จปร.

(ปรับปรุง 28/ต.ค./ 59)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 26 ตุลาคม 2559

สำนักผังเมืองร่วมพิธีถวายความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

(ปรับปรุง 28/ต.ค./ 59)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 20 ตุลาคม 2559

สำนักผังเมืองร่วมเฝ้าฯในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

(ปรับปรุง 25/ต.ค./ 59)

 

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 25 ตุลาคม 2559

คณะผู้บริหารสำนักผังเมืองร่วมลงนามถวายความอาลัย

(ปรับปรุง 28/ต.ค./ 59)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 19 ตุลาคม 2559

สำนักผังเมืองร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระบรมศพครบ 7 วัน ถวายเป็น พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

(ปรับปรุง21/ต.ค./ 59)