สำนักผังเมืองจัดงานเลี้ยงร่วมแสดงความยินดีกับท่านผู้ตรวจราชการ
ประกาศขายทอดตลาด
ประกาศ

ประกาศสอบ/ประกวดราคา/ข้อกำหนดการจ้าง

ข่าวใหม่"ประกาศขายทอดตลาดพัสด จำนวน 27 รายการุ"

(ปรับปรุง 28/มี.ค./60)

"ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ"

(ปรับปรุง 28/ก.พ./60)

"ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ"

(ปรับปรุง 27/ก.พ./60)

"ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ของกองจัดรูปที่ดิน และปรับปรุงฟื้นฟูเมือง จำนวน 7 รายการ"

(ปรับปรุง14/ก.พ./60)

 

 

 
 
"ประกาศสำนักผังเมือง เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2560 ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์" (ปรับปรุง 4/ ส.ค./60)
"ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการเป็น ข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ ราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักผังเมือง ครั้งที่ 1/2560" (ปรับปรุง 27/ ก.ค./60)
"ประกาศสำนักผังเมือง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2560 ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1" (ปรับปรุง 13/ มิ.ย./60)
"ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ กรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ คัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญสังกัด สำนักผังเมือง ครั้งที่ 1/2560 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง" (ปรับปรุง 9/ มิ.ย./60)
"ประกาศสำนักผังเมือง เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2560 ตำแหน่งพนักงานขับรถ"(ปรับปรุง 8/ พ.ค./60)
"ประกาศกรุงเทพมหานคร"(ปรับปรุง 14/มี.ค./60)

"ประกาศสำนักผังเมือง เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล"(ปรับปรุง 10/มี.ค./60)

"ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักผังเมือง ครั้งที่ 1/2560"(ปรับปรุง 2/มี.ค./60)

"ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานคร ฯ (ข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น ระดับสำนักผังเมือง พ.ศ. 59" (ปรับปรุง 20/ก.พ./60)

"ประกาศคณะกรรมการการคัดเลือกข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ดีเด่น ระดับสำนักผังเมือง"(ปรับปรุง 25/ม.ค./60)

 
 
 
"ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้าง จ้างเวรยามรักษาการณ์บริเวณอาาคารสำนักการจราจรและขนส่ง และสำนักผังเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ปรับปรุง20/ ก.ย./60) ข่าวใหม่
"ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง (เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) (ปรับปรุง15/ ก.ย./60) ข่าวใหม่
"ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จ้างเวรยามรักษาการณ์บริเวณอาคารสำนักการจราจรและขนส่ง และสำนักผังเมือง" (ปรับปรุง12/ ก.ย./60) ข่าวใหม่
"ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดงานเปิดตัวโครงการ (โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) การดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรังปรุงครั้งที่ 4) ตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518" (ปรับปรุง 28/ มิ.ย./60)
ขอเชิญชวนรับฟังข้อกำหนดการจ้างที่ปรึกษาโครงการวาง และจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) (ปรับปรุง 17/ม.ค./60)
ข้อกำหนดการจ้างที่ปรึกษา โครงการวางและจัดทำ ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) และราคากลาง (ปรับปรุง28/ธ.ค./59)
ขอเชิญชวนร่วมประชุมชี้แจงข้อกำหนดการจ้างที่ปรึกษา โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4)(ปรับปรุง16/ธ.ค./59)

ขอเชิญชวนยื่นความจำนงเข้ารับการคัดเลือกเป็นที่ปรึกษา โครงการค่าใช้จ่ายในการศึกษา สำรวจกำหนดแนวเขตกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 7 เพื่อคัดเลือกให้เหลือน้อยราย (ปรับปรุง 16/ธ.ค./59)

ข้อกำหนดการจ้างและราคากลางของข้อกำหนดการจ้างที่ปรึกษา โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4)

(ปรับปรุง 8/ธ.ค./59)

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงสำนักผังเมือง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ปรับปรุง 2/ธ.ค./59)
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงโบราณสถานในเขตกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ปรับปรุง 1/ธ.ค./59)
ร่างประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประมูลจ้างเหมางานปรับปรุงสำนักผังเมือง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ปรับปรุง 24/พ.ย./59)
ระกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประมูลจัดซื้อเครื่องครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ปรับปรุง 22/พ.ย./59)
ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) งานปรับปรุงโบราณสถานในเขตกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) (ปรับปรุง 15/พ.ย./59)
ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร ์สำหรับสถานีปฏิบัติงาน 8 เครื่อง และโปรแกรมภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 7 ชุด (ปรับปรุง 8/พ.ย./59)
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประมูลซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 3 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ปรับปรุง 1/พ.ย./59)
ประชาสัมพันธ์ร่าง ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินริมน้ำย่านกะดีจีน (ปรับปรุง 1/พ.ย./59)
ประชาสัมพันธ์ร่าง ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และร่างเอกสารประมูลซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ (ปรับปรุง 1/พ.ย./59)
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่อง คอมพิวเตอร์สำหรับโปรแกรม Geomedia และอุปกรณ์อื่นๆ (ปรับปรุง 21/ต.ค./59)
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายของสำนักผังเมือง(ปรับปรุง 19/ต.ค./59)

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร กระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 3 คัน

(ปรับปรุง 17/ต.ค./59)

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา บำรุงรักษาซ่อมแซมระบบ ภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่าย
(ปรับปรุง 11/ต.ค./59)

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ โปรแกรม Arc/Info และอุปกรณ์อื่นๆ

(ปรับปรุง 7/ต.ค./59)

ประกาศร่าง TOR การจ้างเหมางานโครงการก่อสร้างศูนย ์ข้อมูลท่องเที่ยวทางน้ำ - จักรยาน บริเวณใต้สะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

0(ปรับปรุง 21/ก.ย./59)

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง จ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและ รักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคารสำนักงานของสำนักผังเมือง และสำนักการจราจรและขนส่ง
(ปรับปรุง 14/ก.ย./59)