สำนักผังเมืองจัดงานเลี้ยงร่วมแสดงความยินดีกับท่านผู้ตรวจราชการ
1 "ปฏิทินกิจกรรมสำนักผังเมืองระหว่างวันที่ 16 - 30 กันยายน 2560".(ปรับปรุง 22/ก.ย./60)ข่าวใหม่
1 "ปฏิทินกิจกรรมสำนักผังเมืองระหว่างวันที่ 1 - 15 กันยายน 2560".(ปรับปรุง 5/ก.ย./60)ข่าวใหม่
1 "สำนักผังเมืองจัดประชุมระดมความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาร่วมกันระหว่างจังหวัดสมุทรปราการและกรุงเทพมหานคร".(ปรับปรุง 25/ส.ค./60)
1 "สำนักผังเมืองจัดงานปิดโครงการนักผังเมืองจิ๋ว ปี พ.ศ. 2560 และมอบรางวัลผังโรงเรียนดีเด่น"..(ปรับปรุง 25/ส.ค./60)
1 "สำนักผังเมืองจัดประชุมระดมความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาร่วมกันระหว่างจังหวัดนครปฐมและกรุงเทพมหานคร".(ปรับปรุง 25/ส.ค./60)
1 "สำนักผังเมืองจัดประชุมระดมความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาร่วมกันระหว่างจังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานคร"..(ปรับปรุง 25/ส.ค./60)
1 "สำนักผังเมืองจัดประชุมระดมความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาร่วมกันระหว่างจังหวัดสมุทรสาครและกรุงเทพมหานคร"..(ปรับปรุง25/ส.ค./60)
1 "ปฏิทินกิจกรรมของสำนักผังเมือง ระหว่างวันที่ 16 - 31 สิงหาคม 2560"..(ปรับปรุง 17/ส.ค./60)
1 "สำนักผังเมืองจัดประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อการวางและจัดทำผังเมืองรวม กทม. ฉบับใหม่ "..(ปรับปรุง 25/ก.ค./60)
1 "ปฏิทินกิจกรรมของสำนักผังเมือง ระหว่างวันที่ 16 - 31 กรกฎาคม 2560 "..(ปรับปรุง 18/ก.ค./60)
1 "สำนักผังเมืองจัดสัมมนานำเสนอมาตรการและแนวทางการปรับปรุงฟื้นฟูชุมชนริมครองรอบกรุง"..(ปรับปรุง 13/ก.ค./60)
1 "สำนักผังเมืองสัมมนานำเสนอแนวทางการปรับปรุงฟื้นฟูย่าน"..(ปรับปรุง 7/ก.ค./60)
1 "ปฏิทินกิจการจัดกิจกรรมของสำนักผังเมือง ประจำเดือนกรกฎาคม ระหว่างวันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2560"..(ปรับปรุง 5/ก.ค./60)
1 "สำนักผังเมืองจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น จ้างที่ปรึกษากำหนดมาตรการทางผังเมืองที่เหมาะสมในพื้นที่อนุรักษ์ชนบท และเกษตรกรรมของ กทม. ในพื้นที่ด้านตะวันออก"..(ปรับปรุง 3/ก.ค./60)
1 "สำนักผังเมืองจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทและมาตราการทางผังเมืองที่เหมาะสม สำหรับระบบการจัดการโลจิสติกส์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร "..(ปรับปรุง 23/มิ.ย./60)
1 "ข่าวกิจกรรมสำนักผังเมือง" .(ปรับปรุง23/มิ.ย./60)
1 "ปฏิทินกิจกรรมสำนักผังเมือง ระหว่างวันที่ 16 - 30 มิถุนายน 2560"..(ปรับปรุง20/มิ.ย./60)
1 "สำนักผังเมืองจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น การศึกษา สำรวจ กำหนดแนวเขตกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 7"..(ปรับปรุง31/พ.ค./60)
1 "ข่าวสารสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร ปีที่ 1 ฉบับที่ 9 ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 (ข้อกำหนดบรอเวณโดยรอบสวนเบญจกิติ"..(ปรับปรุง31/พ.ค./60)
1 "ตารางปฏิทินกิจกรรมสำนักผังเมือง ระหว่างวันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2560"..(ปรับปรุง17/พ.ค./60)
1 "CPD NEWS City Planning Department Newsletter April 2017" .(ปรับปรุง 8/พ.ค./60)
1 "สำนักผังเมือง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ" .(ปรับปรุง 8/พ.ค./60)
1 "ตารางปฏิทินกิจกรรมสำนักผังเมือง ระหว่างวันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2560"..(ปรับปรุง 3/พ.ค./60)
1 "สำนักผังเมืองจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "ก้าวต่อไป ลาดกระบัง" 28 เม.ย. 60"..(ปรับปรุง 27/เม.ย./60)
1 "ประชาสัมพันธ์รายงานสถิติการอนุญาตปลูกสร้างอาคารในเขตกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2559"..(ปรับปรุง 26/เม.ย./60)
1 "สรุปผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เพื่อศึกษาทบทวนความคิดเหมาะสมของข้อบัญเทศบาลกรุงเทพ และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ของสำนักผังเมือง"..(ปรับปรุง 25/เม.ย./60)
1 "ตารางแผนงานการจัดกิจกรรมสำนักผังเมือง ประจำเดือนเมษายน 2560 (16 – 30 เมษายน 2560)"..(ปรับปรุง 24/เม.ย./60)
1 "สรุปประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนจากการสนทนากลุ่มย่อย โครงการของกรุงเทพมหานคร 15 โครงการ"..(ปรับปรุง 24/เม.ย./60)
1 "สำนักผังเมือง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "ระดมความคิดเห็นจัดทำผังแม่บทพื้นที่ชุมชนริมคลองรอบกรุงฯ ครั้งที่ 3"..........(ปรับปรุง 21/เม.ย./60)
1 "สำนักผังเมือง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "ศูนย์กลางกรุงเทพฯ แห่งใหม่ศูนย์พหลโยธิน"..........(ปรับปรุง 21/เม.ย./60)
1 "สำนักผังเมือง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "รถไฟฟ้ากับระบบชุมชนเดิมในย่านฝั่งธน"..........(ปรับปรุง 21/เม.ย./60)
1 "ตารางงานการจัดกิจกรรมของสำนักผังเมือง"..........(ปรับปรุง 12/เม.ย./60)
1 "สำนักผังเมืองเปิดให้บริการตรวจสอบผังเมืองรวม บนมือถือ"..........(ปรับปรุง 30/มี.ค./60)
1 "สำนักผังเมืองจะดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เพื่อศึกษาทบทวนความเหมาสมของเทศบัญญัติเทศบาลกรุงเทพมหานคร และข้อบัญัญัติกรุงเทพมหานคร ของสำนักผังเมือง"..........(ปรับปรุง 28/มี.ค./60)ข่าวใหม่
1 "สำนักผังเมืองจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน"..........(ปรับปรุง 21/มี.ค./60)
1 "ขอเชิญชวนร่วม เวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อจัดทำโครงการของ กทม. 15 โครงการ"..........(ปรับปรุง 14/มี.ค./60)
1 "สำนักผังเมืองรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ ตำแหน่ง นักผังเมืองปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา"..........(ปรับปรุง 2/มี.ค./60)
1 "ตารางจัดกิจกรรมของสำนักผังเมือง ระหว่างวันที่ 1 - 15 มีนาคม 2560 "..........(ปรับปรุง 2/มี.ค./60)
1 "สำนักผังเมืองจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นจัดทำผังแม่บทพื้นที่ชุมชนริมคลองรอบกรุงฯ ครั้งที่ 2"..........(ปรับปรุง 27/ก.พ./60)
1 "สำนักผังเมืองจัดโครงการผังเมืองสัญจร ครั้งที่ 4 เขตสวนหลวง"..........(ปรับปรุง 27/ก.พ./60)
1 "ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำผังแม่บทชุมชนริมคลองรอบกรุงและพื้นที่ต่อเนื่อง"..........(ปรับปรุง 22/ก.พ./60)
1 "ผลการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น ปี 2559 ระดับสำนักผังเมือง"..........(ปรับปรุง 20/ก.พ./60)
1 "กิจกรรมสำนักผังเมือง 16 - 28 กุมภาพันธ์ 2560"..........(ปรับปรุง 16/ก.พ./60)
1 "สำนักผังเมืองจัดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแนวเขตการปกครองและปักหลักอ้างอิงแนวเขตรอบ กทม."..........(ปรับปรุง 14/ก.พ./60)
1 "สำนักผังเมืองจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาย่านและผังแนวความคิดฯ"..........(ปรับปรุง 6/ก.พ./60)
1 "กิจกรรมสำนักผังเมือง เดือน กุมภาพันธ์ 2560"..........(ปรับปรุง 3/ก.พ./60)
1 "รวมคำวินิจฉัย ปัญหาข้อกฎหมายที่สำคัญเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง"..........(ปรับปรุง 30/ม.ค./60)
1 "สำนักผังเมืองจัดโครงการผังเมืองสัญจร ครั้งที่ 3 เขตจอมทอง"..........(ปรับปรุง 24/ม.ค./60)
1 "ประกาศคณะกรรมการการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ระดับสำนักผังเมือง ประจำปี พ.ศ. 2559"..........(ปรับปรุง 19/ม.ค./60)
1 "ตารางงานการจัดกิจกรรมของสำนักผังเมือง ประจำเดือนมกราคม 2560 (16 - 31 มกราคม 2560)"..........(ปรับปรุง 18/ม.ค./60)
1 "สำนักผังเมืองขอเชิญชวนรับฟังข้อกำหนดการจ้างที่ปรึกษา"......(ปรับปรุง 17/ม.ค./60)
1 "ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร"..........(ปรับปรุง 12/ม.ค./60)
1 "สำนักผังเมืองขอเชิญชวนเด็กๆ และผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ สวนรถไฟ"..........(ปรับปรุง 12/ม.ค./60)
1 "ตารางงานการจัดกิจกรรมของสำนักผังเมือง ประจำเดือนมกราคม 2560 (1 - 15 มกราคม 2560)"..........(ปรับปรุง 4/ม.ค./60)
1 "คณะอนุกรรมการเศรษฐกิจ การเงิน การคลังและติดตามงบประมาณ ชุดที่ 5 สภากรุงเทพมหานครประชุมเพื่อพิจารณา ศึกษา และให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานสำนักผังเมือง"..........(ปรับปรุง 8/ธ.ค./59)
1 "สำนักผังเมืองจัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ฯ เกี่ยวับการกำหนดมาตรการทางผังเมือง 26 ต.ค. 59"..........(ปรับปรุง25/ต.ค./59)
1 "สำนักผังเมืองเผยแพร่ความรู้ เรื่อง ประโยชน์ของแผนที่" ..........(ปรับปรุง17/ต.ค./59)
1 "สำนักผังเมืองจัดอบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปรับปรุงแก้ไขข้อบัญญัติ กทม..(ปรับปรุง13/ต.ค./59)
1 "สำนักผังเมืองจัดสัมมนา FAR , OSR".(ปรับปรุง9/ก.ย./59)
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และระเบียบกรุงเทพมหานคร