คณะผู้บริหาร

นายสมชาย เดชากรณ์
ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

Email Address:
โทรศัพท์ : 0-2354-1250
โทรสาร   : 0-2354-1251
นายแสนยากร อุ่นมีศรี
รองผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง
Email Address:
โทรศัพท์ : 0-2354-1252
โทรสาร   : 0-2354-1259
 
................- ว่าง -
รองผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง
Email Address:
โทรศัพท์ : 0-2354-1254
โทรสาร   : 0-2354-1256
นางชูขวัญ  นิลศิริ
ผู้อำนวยการกองวางผังพัฒนาเมือง
Email Address:
โทรศัพท์ : 0-2354-1273
โทรสาร   : 0-2354-1274
 
นายสุรเชษฐ์ ศรีสุชาติ
เลขานุการสำนักผังเมือง
Email Address:
โทรศัพท์ : 0-2354-1255
โทรสาร   : 0-2354-1256
นางสาวสุนทรี เสริญสุขสัมฤทธิ์
ผู้อำนวยการกองจัดรูปที่ดิน และปรับปรุงฟื้นฟูเมือง
Email Address:
โทรศัพท์ : 0-2354-1278
โทรสาร   : 0-2354-1279
 
นายมานะ วิมุตติไชย
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนงาน
Email Address:
โทรศัพท์ : 0-2354-1261
โทรสาร   : 0-2354-1262
.นางสาวสิริกุล ปัญญาเลิศชัย
ผู้อำนวยการกองควบคุมทางผังเมือง
Email Address: sirikul310@gmail.com
โทรศัพท์ : 0-2354-1284
โทรสาร   : 0-2354-1285
 
นายถิ่น หงษ์ทอง
ผู้อำนวยการกองสำรวจและแผนที่
Email Address:
โทรศัพท์ : 0-2354-1267
โทรสาร   : 0-2354-1268

สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร 44 ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2354 1293-95 , โทรสาร 0 2354 1256

(ปรับปรุงครั้งที่ 3 วันที่ 2 มกราคม 2562)