โครงการสำรวจจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในกรุงเทพมหานคร
ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการสำรวจจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
   ร่างขอบเขตของงานโครงการสำรวจจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในกรุงเทพมหานคร     คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
   ภาคผนวก ก     คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
   ภาคผนวก ข กลุ่มที่ 1     คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
   ภาคผนวก ข กลุ่มที่ 2     คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
   ภาคผนวก ข กลุ่มที่ 3     คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
   ภาคผนวก ข กลุ่มที่ 4     คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
   ภาคผนวก ค , ง , จ. ฉ , ช,     คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
   ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย (แบบ บก.06)     คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด