กฎกระทรวง
 
 
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
 
 
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖