ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ

ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร

รายชื่อ
ตำแหน่ง
ผลงานที่ผ่านมา และข้อเสนอ แนวคิด

นายเนติพงษ์

โควกุล

นักวิเคราะห์ผังเมืองชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ กน.สวพ.25) ผลงานที่ผ่านมา :
เรื่องที่ 1 การศึกษาการกระจายตัวของวัดในเขตกรุงเทพมหานคร
เรื่องที่ 2 การศึกษาความเปลี่ยนแปลงจากาาก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนต่อชุมชนย่านสะพานใหม่ และตลาดยิ่งเจริญ
ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น :
ชื่อข้อเสนอ การใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าในการวิจัยเชิงคุณภาพ
ผู้ใดประสงค์จะคัดค้าน ให้คัดค้านได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศ
ลงข้อมูลเผยแพร่ วันที่ 12 ก.พ. 62
นางสาวลัดดาวัลย์ ภูตินันท์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ สก. สผม. 29) ผลงานที่ผ่านมา : พัฒนาปรับปรุงรูปแบบและขั้นตอนการจัดทำเช็คสั่งจ่ายของสำนักผังเมือง และการตรวจสอบการจ้างที่ปรึกษาค่าใช้จ่ายในการศึกษากำหนดแนวเขต กรุงเทพมหานคร
ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น : จัดทำคู่มือตรวจสอบการจ้างที่ปรึกษาของสำนักผังเมือง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผู้ใดประสงค์จะคัดค้าน ให้คัดค้านได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศ
ลงข้อมูลเผยแพร่ วันที่ 19 พ.ย. 2561
นางสาวสุภัชฌา อนวัชพงศ์พันธ์

สถาปนิกปฏิบัติการ

(ตำแหน่งเลขที่ กจป.31)

ผู้ใดประสงค์จะคัดค้านให้คัดค้านได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันประกา
ลงข้อมูลเผยแพร่ วันที่ 2 พ.ย. 2561
นายศิวพล สุวิทยาอนนท์

นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ

(ตำแหน่งเลขที่ กน.สผม.41)

ข้อเสนอ แนวคิด : วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เรื่อง แนวทางการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงฟื้นฟูเมืองในเขตกรุงเทพมหานคร
ผู้ใดประสงค์จะคัดค้านให้คัดค้านได้ภายใน 30 วันนับแต่วันประกาศ
ลงข้อมูลวันที่ 4 ต.ค. 2561
นางสาวทิพวรรณ แสนจันทร์์

นักผังเมืองปฏิบัติการ

(ตำแหน่งเลขที่ กวม.สผม.29)

ข้อเสนอ แนวคิด : วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เรื่อง แนวทางการพั?นากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองนิเวศ (Eco City) ที่ยั่งยืน
ผู้ใดประสงค์จะคัดค้านให้คัดค้านได้ภายใน 30 วันนับแต่วันประกาศ
ลงข้อมูลวันที่ 14 ก.ย. 2561
นางสาวลัดดาวัลย์ ภูตินันท์

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ตำแหน่งเลขที่ สก.สผม.29

ผู้ใดประสงค์จะคัดค้านให้คัดค้านได้ภายใน 30 วันนับแต่วันประกาศ
ลงข้อมูลวันที่ 29 มิ.ย. 2561
นางสาวทิพวรรณ แสนจันทร์

นักผังเมืองปฏิบัติการ

(ตำแหน่งเลขที่ กวม.สผม.29)

ข้อเสนอ แนวคิด : แนวทางการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองนิเวศ (Eco City) ที่ยั่งยืน
ผู้ใดประสงค์จะคัดค้านให้คัดค้านได้ภายใน 30 วันนับแต่วันประกาศ
ลงข้อมูลวันที่ 1 พ.ค. 2561
นายวีระศักดิ์ มั่นหมาย

นักวิชาการแผนที่ปฏิบัติการ

(ตำแหน่งเลขที่ กสผ. สผม.35)

ข้อเสนอ แนวคิด : การจัดทำคำอธิบายข้อมูลแผนที่เชิงรหัสกรุงเทพมหานคร มาตราส่วน 1:4,000 (Metadata)
ผู้ใดประสงค์จะคัดค้านให้คัดค้านได้ภายใน 30 วันนับแต่วันประกาศ
ลงข้อมูลวันที่ 3 เม.ย. 2561
นางถาวรีย์ ครุฑบางยาง

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

(ตำแหน่งเลขที่ สก. สผม.23)

ข้อเสนอ แนวคิด : การนำโปรแกรม Microsoft Access มาใช้ในการจัดเก็บฐานข้อมูล ด้านทรัพยากรบุคคลของสำนักผังเมือง
ผู้ใดประสงค์จะคัดค้านให้คัดค้านได้ภายใน 30 วันนับแต่วันประกาศ
ลงข้อมูลวันที่ 3 เม.ย. 2561
นายสมบูรณ์ มหาผล

นักผังเมืองปฏิบัติการ

(ตำแหน่งเลขที่ กคม. สผม.11)

ข้อเสนอ แนวคิด : การกำหนดมาตราการทางผังเมืองเพื่อควบคุมป้ายประเภทต่างๆ ในบริเวณริมถนนายหลัก และบริเวณพื้นท ี่ที่มีความสำคัญของกรุงเทพมหานคร
ผู้ใดประสงค์จะคัดค้านให้คัดค้านได้ภายใน 30 วันนับแต่วันประกาศ
ลงข้อมูลวันที่ 13 ก.พ. 2561
นายศิวพล สุวิยาอนนท์

นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ

(ตำแหน่งเลขที่ กน. สผม. 41)

ข้อเสนอ แนวคิด : แนวทางการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงฟื้นฟูเมืองในเขตกรุงเทพมหานคร
ผู้ใดประสงค์จะคัดค้านให้คัดค้านได้ภายใน 30 วันนับแต่วันประกาศ
ลงข้อมูลวันที่ 31 ม.ค. 2561
นางสาวขวัญชนก ศักดิ์โฆษิต

นักผังเมืองปฏิบัติการ

(ตำแหน่งเลขที่ กวม. สผม. 33)

ผลงานที่ผ่านมา : คู่มือประกอบการดำเนินการให้เป็นไปตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร : กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556
ข้อเสนอ แนวคิด : การศึกษาแนวทางการวางผังเมืองเพื่อลดผลกระทบจากภัยพิบัติ
ผู้ใดประสงค์จะคัดค้านให้คัดค้านได้ภายใน 30 วันนับแต่วันประกาศ
ลงข้อมูลวันที่ 11 ก.ย. 2560
นายอัฐพล ดลยานุเคราะห์

นักผังเมืองปฏิบัติการ

(ตำแหน่งเลขที่ กจป. สผม. 10)

ข้อเสนอ แนวคิด : การมีส่วนร่วมของเจ้าของที่ดินในการออกแบบวางผังการจัดรูปที่ดิน
ผู้ใดประสงค์จะคัดค้านให้คัดค้านได้ภายใน 30 วันนับแต่วันประกาศ
ลงข้อมูลวันที่ 11 ก.ย. 2560
นางกุลวดี หันทาชีวะ

สถาปนิกปฏิบัติการ

(ตำแหน่งเลขที่ กจป. สผม. 17)

ผู้ใดประสงค์จะคัดค้านให้คัดค้านได้ภายใน 30 วันนับแต่วันประกาศ
ลงข้อมูลวันที่ 5 ก.ย. 2560
นายสถาพร วัธนวาทิน

สถาปนิกปฏิบัติการ

(ตำแหน่งเลขที่ กวม.สผม. 24)

ข้อเสนอ แนวคิด : การส่งเสริมและเลือกใช้เทคโนโลยี (แผงโซล่าเซลล์) โดยนำมาใช้เพื่อการออกแบบอาคาร ทางด้านสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม เพื่อลดโลกร้อนและบรรเทาวิกฤตการณ์ด้านพลังงาน
ผู้ใดประสงค์จะคัดค้านให้คัดค้านได้ภายใน 30 วันนับแต่วันประกาศ
.ลงข้อมูล วันที่ 5 ก.ย. 2560
นายสมบูรณ์ มหาผล

นักผังเมืองปฏิบัติการ

(ตำแหน่งเลขที่ กคม.สผม. 11)

ผู้ใดประสงค์จะคัดค้านให้คัดค้านได้ภายใน 30 วันนับแต่วันประกาศ
.ลงข้อมูล วันที่ 10 มี..ค. 2560
นางสาวขวัญชนก ศักดิ์โฆษิต

นักผังเมืองปฏิบัติการ

(ตำแหน่งเลขที่ กวม.สผม. 33)

ผลงานที่ผ่านมา : คู่มือประกอบการดำเนินการให้เป็นไปตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร : กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556
ข้อเสนอ แนวคิด : การศึกษาแนวทางการวางผังเมืองลดผลกระทบจากภัยภิบัติ
ผู้ใดประสงค์จะคัดค้านให้คัดค้านได้ภายใน 30 วันนับแต่วันประกาศ
.ลงข้อมูล วันที่ 5 ม.ค. 2560
นายสภาพร วัธนวาทิน

สถาปนิกปฏิบัติการ

(ตำแหน่งเลขที่ กวม.สผม. 24)

ผลงานที่ผ่านมา : วางแผนติดตามและตรวจสอบโครงการจัดทำผังแม่งบทโครงข่ายพื้นที่สีเขียวในเขตกรุงเทพมหานคร
ข้อเสนอ แนวคิด : การส่งเสริมและเลือกใช้เทคโนโลยี (แผงโซล่าเซลล์) โดยนำมาใช้เพื่อการออกแบบอาคารทางด้านสถาปัตยกรรม และภูมิสถาปัตยกรรม เพื่อลดโลกร้อน และบรรเทาวิกฤตการณ์ด้านพลังงาน
ผู้ใดประสงค์จะคัดค้านให้คัดค้านได้ภายใน 30 วันนับแต่วันประกาศ
.ลงข้อมูล วันที่ 5 ม.ค. 2560
นางถาวรีย์ ครุฑบางยาง

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

(ตำแหน่งเลขที่ สก.สผม. 23)

ผลงานที่ผ่านมา : การรับสมัครสอบและคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ ส1
ข้อเสนอ แนวคิด : การนำโปรแกรม Micorsoft Access มาใช้ในการจัดเก็บฐานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลของสำนักผังเมือง
ผู้ใดประสงค์จะคัดค้านให้คัดค้านได้ภายใน 30 วันนับแต่วันประกาศ
.ลงข้อมูล วันที่ 5 ม.ค. 2560
นางกุลวดี หันทาชีวะ

สถาปนิกปฏิบัติการ

(ตำแหน่งเลขที่ กจป.สผม. 17)

ผลงานที่ผ่านมา : การวางแผนเพื่อจัดทำผังแม่บทโครงการจัดรูปที่ดินบริเวณสวนหลวง ร.9
ข้อเสนอ แนวคิด : การนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อการออกแบบและวิเคราะห์ผลการออกแบบผังการจัดรูปแปลงที่ดินใหม่
ผู้ใดประสงค์จะคัดค้านให้คัดค้านได้ภายใน 30 วันนับแต่วันประกาศ
.ลงข้อมูล วันที่ 16 ธ.ค. 2559
นางสาวสุคนธา ยิ้มพงษ์

นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ

(ตำแหน่งเลขที่ กน.สผม. 30)

ผลงานที่ผ่านมา : รายงานการวิเคราะห์บทบาทและฐานเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร
ข้อเสนอ แนวคิด : วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงระบบการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
ผู้ใดประสงค์จะคัดค้านให้คัดค้านได้ภายใน 30 วันนับแต่วันประกาศ
.ลงข้อมูล วันที่ 14 ธ.ค. 2559
นางสาววันเรารวี ธนกัญญา

นักผังเมืองปฏิบัติการ

(ตำแหน่งเลขที่ กจป.27)

ข้อเสนอ แนวคิด : การสร้างภาคีเครือข่ายการมีส่วนร่วมโครงการปรับปรุงฟื้นฟูเมืองในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์
ผู้ใดประสงค์จะคัดค้านให้คัดค้านได้ภายใน 30 วันนับแต่วันประกาศ
.ลงข้อมูล วันที่ 6 ต.ค. 2559
นางสาววันเรารวี ธนกัญญา

นักผังเมืองปฏิบัติการ

(ตำแหน่งเลขที่ กจป.27)

ข้อเสนอ แนวคิด : การสร้างภาคีเครือข่ายการมีส่วนร่วมโครงการปรับปรุงฟื้นฟูเมืองในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์
ผู้ใดประสงค์จะคัดค้านให้คัดค้านได้ภายใน 30 วันนับแต่วันประกาศ
.ลงข้อมูล วันที่ 29 มิ.ย. 2559
นางกุลวดี หันทาชีวะ

สถาปนิกปฏิบัติการ

(ตำแหน่งเลขที่ กจป.17)

ผลงานที่ผ่านมา : การออกแบบและวางผังโครงการจัดรูปที่ดิน โครงการจัดรูปที่ดินบริเวณสวนหลวง ร.9

ข้อเสนอ แนวคิด : การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจำลองภาพเสมือนจริง
ผู้ใดประสงค์จะคัดค้านให้คัดค้านได้ภายใน 30 วันนับแต่วันประกาศ
.ลงข้อมูล วันที่ 12 พ.ค. 2559
นางสาวสุคนธา ยิ้มพงษ์ นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ

ผลงานที่ผ่านมา : รายงานการวิเคราะห์บทบาทและฐานเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร

ข้อเสนอ แนวคิด : แนวทางในการปรับปรุงระบบการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการวางและจัดทำผังเมืองรวม กรุงเทพมหานคร

ลงข้อมูล วันที่ 1ก.พ. 2559

นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ

ลงข้อมูล วันที่ 23 ธ.ค. 2558

สถาปนิกปฏิบัติการ
ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและข้อเสนอแนวคิดวิธีการเพื่อพัฒนาฯ

ปรับปรุง วันที่ 27 พ.ค. 2558

นักวิชาการแผนที่ปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ

ผู้ใดประสงค์จะคัดค้านให้คัดค้านได้ภายใน 30 วันนับแต่วันประกาศ

<<ดูผลงานประกอบการพิจารณาบุคคล>>

<<กลับหน้าหลัก>>