อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบสำนักผังเมือง
สำนักผังเมือง มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางผังและจัดทำผังเมืองในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยการศึกษา สำรวจ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ เพื่อวางและจำทำผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ ผังการปรับปรุงเขตเพลิงไหม้
ผังอนุรักษ์และดำเนินการจัดรูปที่ดินและปรับปรุงฟื้นฟูเมือง การศึกษาพิจารณากำหนดมาตราการทางผังเมือง
การติดตามประเมินผลการใช้มาตราการและกฎหมายผังเมือง และติดตาม ตรวจสอบเพื่อควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน
และอาคารในบริเวณที่มีกฎหมายควบคุม ตลอดจนเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางผังเมือง โดยแบ่งส่วนราชการ
และหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
- สำนักงานเลขานุการ
- กองนโยบายและแผนงาน
- สำนักงานภูมิสารสนเทศ
- สำนักงานภูมิสารสนเทศ
- สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง
- กองควบคุมผังเมือง

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร 44 ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2354 1289 , 0 2354 1290 , โทรสาร 0 2354 1256

(ปรับปรุงวันที่ 8 สิงหาคม 2562 )